Jesteś tu pierwszy raz?
Jak to działa? Założ konto
Ponad 1000 formularzy miesięcznie!

Etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego


Sprzedaż ubezpieczeń budzi wiele problemów i wątpliwości. Nierozerwalnie wiąże się z tą problematyką zagadnienie uczciwości przy sprzedaży, zarówno wobec klientów, jak i zakładów ubezpieczeń, które te produkty oferują. Zagadnienia te wchodzą w zakres tematyczny pojęcia etyki. Dotyczą sfery moralności i uczciwości działania na rynku.


Etyka – informacje ogólne


Etyka to zespół ocen, norm, wzorów postępowania regulujących zachowanie się jednostki, stosunki między jednostkami oraz jednostką a społeczeństwem. Trudności z interpretacją „etycznego” bądź „nieetycznego” zachowania związane są z wielką różnorodnością przeświadczeń etycznych, z jakimi spotykamy się wśród społeczeństwa. Trudniej też przypisać czy określić takie zachowanie sobie, znacznie łatwiej innym. Kłopoty, jakich nam dostarcza etyka zawodowa, sprowadzają się często do podejmowania decyzji moralnych, które w znaczeniu ogólnym są oczywiste, zaś w odniesieniu do nas samych – niekoniecznie. Każdy zawód, który wykonujemy rządzi się własnym zbiorem praw etycznych. Funkcjonuje etyka polityka, lekarza, nauczyciela i wielu innych. Zazwyczaj etyka jest pojęciem ważnym w odniesieniu do tych zawodów, które w sposób naturalny działają na duże grupy ludzi lub kształtują zachowania innych.

Istnieją normy wyznaczające określone obowiązki moralne wobec otoczenia oraz sposoby działania agentów ubezpieczeniowych. Zawód agenta związany jest ze sferą usług finansowych, gdzie stosunki opierają się na zaufaniu i wiarygodności. Z etyką agenta ubezpieczeniowego łączą się pojęcia zasady dobrej wiary i dobrych obyczajów kupieckich. Polegają one na eliminowaniu działań mogących godzić w interesy klienta i towarzystwa ubezpieczeniowego. Uzasadniony interes obu tych podmiotów agent powinien przedkładać przed własnym zyskiem.
Zasada poszanowania i działania zgodnie z prawem powinna być podstawową normą etyczną każdego agenta ubezpieczeniowego. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej zakłada zaostrzenie sankcji karnych za naruszenie obowiązujących przepisów. Każdego agenta obliguje też zawarta umowa agencyjna z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podpisując ją, agent musi mieć świadomość, że swoją działalność zobowiązany jest prowadzić zgodnie z wymogami firmy, której interesy reprezentuje. Umowa agencyjna jasno precyzuje, że agent powinien przestrzegać wszelkich wewnętrznych przepisów, instrukcji, zarządzeń udzielanych mu przez przedstawicieli firmy.

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej

W czasie rozmów z klientami poznajemy wiele informacji. Są one ważne dla klienta, a także dla zakładu ubezpieczeń. Należy pamiętać, że dane te są objęte tajemnicą zawodową, a towarzystwa ubezpieczeniowe są przecież instytucjami zaufania publicznego.

Interes klienta ponad wszystko

Ważnym zagadnieniem z dziedziny etyki agenta ubezpieczeniowego jest jego stosunek do klienta. Podstawową zasadą kodeksu etycznego jest rzetelność informacji. Wszystkie informacje, które agent przekazuje, powinny być sprawdzone i uwiarygodnione. Wiedza w dziedzinie ubezpieczeń ulega szybkiej ewaluacji. Stąd agent powinien stale doskonalić swoje umiejętności, czytać zmiany, słowem – być na bieżąco. Nie może jednak udzielać rad i informacji w tych dziedzinach, w których nie czuje się w pełni kompetentny. Agent postępujący zgodnie z zasadami etyki zawodowej przedkłada interes klienta ponad własne korzyści.

Poszanowanie konkurencji


Nigdy nie należy mówić źle o konkurencji. Szczególnie wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że firma, dla której pracujemy jest najlepsza, nie powinniśmy krytykować innej. Decyzja o wyborze usługi ubezpieczeniowej, jej wariantu czy opcji powinna być oparta na obiektywnej analizie produktów poszczególnych towarzystw, ich atutach, a nie na próbie podważania autorytetu.

Etyka zawodowa stanowi jeden z obowiązkowych tematów szkoleń i egzaminu, jaki agent ubezpieczeniowy musi odbyć. Praktyczne stosowanie się do reguł przyswojonych na szkoleniach jest niezwykle ważne, zwłaszcza w ubezpieczeniach na życie, gdzie raz podjęte decyzje o zakupie ubezpieczenia mają skutki przez wiele lat.

Dylematy
Agent ubezpieczeniowy musi rozstrzygać wiele dylematów typu:
- „ja zarobię, ty stracisz” (sugestie, co do zatajenia lub zmiany danych we wniosku, aby klient został przyjęty do ubezpieczenia, a agent otrzymał prowizję)
- „sprzedać jak najdrożej, czy sprzedać na jak najdłużej” (wysoka składka w pierwszym roku poprawi wysokość prowizji agenta, ale pomija fakt, czy w następnych latach klient będzie zdolny płacić składki).

Dylematy te i inne nie zawsze są rozstrzygane z korzyścią dla klienta i to nie tylko w naszym kraju. Świadczą o tym chociażby procesy klientów w Stanach Zjednoczonych, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez agentów dających im obietnice bez pokrycia. W Polsce natomiast, co jakiś czas na łamach prasy toczą się dyskusje o etyce zawodu pośredników ubezpieczeniowych. Z tym, że agenci ubezpieczeniowi nie zawsze są szczerzy wobec swoich klientów świadczą pojawiające się artykuły typu, „czego nie powie Ci agent ubezpieczeniowy”.

Jeśli obecność agenta na rynku i sukces jego firmy ma mieć charakter trwały, lojalność wobec zakładu ubezpieczeń i uczciwość wobec klienta musi być dla agenta dobrem najwyższym. Minimalny zakres informacji udzielanych klientom obejmuje:
- podstawowe informacje o rynku ubezpieczeniowym
- podstawowe informacje o reprezentowanych zakładzie
- szczegółowe informacje o oferowanym produkcie lub produktach

Nie wszyscy agenci postępują zgodnie z etyką, zdarzają się nawet przestępstwa i oszustwa popełniane przez agentów. Polegają one głównie na świadomym fałszowaniu wniosków o ubezpieczenie, zawieraniu umów po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, zagarnięciu składek pochodzących ze sprzedaży ubezpieczeń, celowo nieterminowym ich wpłacaniu itp. Ostrzeżeniem może być fakt, Ze skutkiem tych oszustw jest nie tylko utrata uprawnień zawodowych i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, ale przede wszystkim odpowiedzialność karna.

Alicja Szakiel

Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

tel. +48 22 270 00 44