Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny

Odszkodowanie z OC sprawcy - jak zgłosić szkodę i uzyskać wysokie odszkodowanie?

Oszczędź nawet 50% na polisie.

Sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić porównując oferty w 7 minut.

Porównaj ceny
Każdy pojazd w Polsce musi mieć wykupione obowiązkowe OC, więc jeśli inny uczestnik ruchu Cię stuknie, należeć Ci się będzie odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawdź, co możesz dostać, i jak zgłosić szkodę.

Nie bez powodu każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC. Według danych Komendy Głównej Policji w 2021 roku zarejestrowano 422 627 kolizji drogowych, w których potrzebna była interwencja służb. Natomiast częstotliwość występowania drobnych stłuczek jest o wiele wyższa, niżeli wypadki drogowe odnotowywane przez policję. 

Szkoda z winy sprawcy wypadku to często bardzo wysokie koszty, za które towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność. Jak dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego? 

Porównaj polisy OC/AC

Czym jest OC i dlaczego jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenie OC musi posiadać każdy:

 • pojazd samochodowy, 
 • ciągnik rolniczy, motorower, 
 • przyczepa, 
 • pojazd historyczny, 
 • pojazd wolnobieżny, 
 • pojazd do jazd testowych. 

Wykupienie polisy OC ma uchronić ma na celu pokrycie zobowiązań i kosztów jak naprawa samochodu, wynajęcie pojazdu zastępczego, holowanie samochodu, zrekompensowanie kosztów leczenia, start majątkowych i innych, które powstały w wyniku wypadku z winy sprawcy.  

Podstawa prawna obowiązkowego OC

Podstawowym źródłem prawa ubezpieczeniowego jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa implementuje zasady prawa europejskiego i jej przepisy są zgodne z regulacjami dyrektyw Wspólnot Europejskich. Dokument ten określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników. 

Aktem wspierającym jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w której zostały zawarte szczegółowe definicje pojęć wykorzystywanych w podstawowym źródle. 

Ponadto zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do stosowanie się zaleceń wydawanych przez instytucje kontrolujące rynek ubezpieczeniowy. Za łamanie prawa ubezpieczyciele mogą otrzymywać kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast przy wsparciu Rzecznika finansowego są wystosowywane powództwa przeciwko nieprawidłowym działaniom firm ubezpieczeniowych. 

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC

Wysokość sum gwarancyjnych zmienia się co 5 lat. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w 2019r. Obecne jest to: 

 • 1 050 000 euro – obejmuje szkody majątkowe i przypada na jedno zdarzenie drogowe,
 • 5 210 000 euro – obejmuje szkody osobowe i przypada na jedno zdarzenie drogowe, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Zakres OC we wszystkich firmach ubezpieczeniowych jest taki sam, więc jeśli chcesz znaleźć najlepsze OC, warto rozejrzeć się po prostu za najtańszą polisą.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu z OC sprawcy?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek pokryć straty poniesione w wyniku wypadku. Jakie okoliczności zdarzenia wpływają na wysokość odszkodowania z OC sprawcy? 

Poszkodowany ma prawo wnioskować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku o wyrównanie wszystkich poniesionych szkód. Uzyskanie odszkodowania może dotyczyć zatem pojazdu, mienia, a także osoby. 

W przypadku pojazdu mechanicznego ubezpieczyciel musi przekazać środki pozywające na przywrócenie samochodu do stanu pierwotnego. Ustawodawca narzuca na towarzystwa ubezpieczeniowe nieprzekraczalny termin wypłaty odszkodowania lub wydania odmowy - 30 dni od chwili przekazania informacji ubezpieczycielowi o szkodzie. 

Niektóre szkody bywają jednak nieco bardziej skomplikowane, aby dokonać pełnej likwidacji szkody w przeciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Dlatego często w tym terminie większość ubezpieczycieli wypłaca bezsporną część odszkodowania i przedłuża okres wydania ostatecznej decyzji o kolejne 30 lub 60 dni. Zgodnie z ustawą jednak zakład ubezpieczeń musi wydać w 90 dniu szkody ostateczne stanowisko. 

Część ubezpieczycieli przez praktykę nieuzasadnionego przedłużenia sprawy stara się w ten sposób obniżyć wysokość odszkodowania i pozostać tylko przy wypłacie kwoty bezspornej. Natomiast jako poszkodowany masz prawo do uzupełnienia dokumentów w dowolnym terminie i uzyskania wyrównania w postaci dopłaty do odszkodowania z OC sprawcy wypadku. 

Wiele pojazdów w wyniku wypadku staje się niejezdna. Poszkodowany może wnioskować o zorganizowanie holowanie i zwrot kosztów za samochód zastępczy. Jeśli nie ma problemu z ustaleniem odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, najrozsądniej jest skorzystać bezpośrednio z pomocy ubezpieczyciela. Natomiast nie zawsze taka opcja jest możliwa, dlatego wtedy należy zachować wszystkie faktury oraz rachunki za dodatkowe usługi, aby następnie przekazać je do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o zwrot kosztów. 

Jako poszkodowany możesz także zgłosić roszczenie za poniesione straty materialne, np. jeśli w pojeździe były przewożone wartościowe przedmioty np. laptop, telefon komórkowy, markowe ubrania, rower, fotelik dla dziecka. 

Wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku można również dochodzić na płaszczyźnie osobowej. Cierpienie fizyczne trudno jest jednak jednoznacznie wycenić, dlatego z tytułu szkody osobowej poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie, które przyjmuje formę rekompensaty za poniesione straty. Oprócz zadośćuczynienia poszkodowanemu przysługuje także prawo do zwrotu kosztów leczenia. Aby otrzymać wypłatę świadczenia, należy zachować całą dokumentację medyczną, a po zakończonym leczeniu przesłać zgłoszenie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. 

Niektóre szkody osobowe trwale wpływają na zdrowie osób poszkodowanych. Wypadek wpływa także trwale na cierpienie psychiczne, dlatego część ubezpieczycieli wypłaca zadośćuczynienie także w tym zakresie. Osobom, które utraciły stałą sprawność, przysługuje także renta wyrównawcza. 

Trwałe obrażenia wpływają w szczególności na młode osoby, które wraz z wypadkiem tracą perspektywę widoków na przyszłość. Poszkodowany może pozostać niezdolny do wykonywania aktualnej pracy, co daje uprawnienie do roszczenia stanowiącego zwrot utraconych korzyści. 

W wypadku samochodowym może dojść także do zgonu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia za śmierć bliskiej osoby, którego wysokość jest uwarunkowana od stopnia pokrewieństwa. Odbiorców wypłaty może zatem być wielu, a podstawę zwykle stanowi poziom zażyłości ze zmarłym. 

Co, gdy sprawca nie ma OC?

Czasami zdarza się sytuacja, kiedy sprawca wypadku nie posiada obowiązkowego OC. W takim przypadku poszkodowany może wciąż uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. 

Pokryciem kosztów takiej szkody zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Poszkodowany może dokonać zgłoszenia szkody do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ zgodnie z przepisami żaden ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. 

Następnie wybrany zakład ubezpieczeń powinien zgromadzić całą dokumentację i przeprowadzić proces likwidacji szkody. Po weryfikacji UFG poszkodowany zostanie poinformowany o ewentualnej wypłacie odszkodowania. 

Wielu poszkodowanych w takiej sytuacji ufa najbardziej swojemu ubezpieczycielowi, powierzając mu likwidację szkody z udziałem UFG. Chcesz kupić dobre OC, aby w przyszłości uniknąć problemów? Sprawdź naszą porównywarkę polis, gdzie porównasz dostępne oferty bez dodatkowych opłat. 

Porównaj polisy OC/AC

Co z odszkodowaniem, gdy sprawca uciekł?

Poszkodowany nie traci prawa do odszkodowania z OC sprawcy wypadku, jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia. Zgłoszenie szkody zawsze musi zostać przyjęte przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, nawet jeśli posiadasz szczątkowe dane. 

Jak najlepiej poradzić sobie w takiej sytuacji? Warto, skorzystać z pomocy policji oraz poszukać świadków zdarzenia. Potwierdzenie przebiegu zdarzenia jest obowiązkowym punktem każdej likwidacji szkody. 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie udowodnionej winy, dlatego niezbędne będzie znalezienie dowodu dokonania szkody. Policja ma możliwość zweryfikowania kamer drogowych, a także o przekazanie wniosku do sądu o wydanie nakazu udostępnienia nagrań prywatnych (np. centrum handlowego). 

Wystarczającym dowodem powinny być także zeznania świadków, którzy zgodnie opiszą przebieg kolizji. Jeśli do szkody doszło w miejscu często uczęszczanym, można poprosić o pomoc przechodniów lub innych kierowców uczestniczących w zdarzeniu drogowym. 

Sprawcy wypadku nie opłaci się uciec z miejsca zdarzenia. Większość sprawców zostaje zidentyfikowanych, a ubezpieczyciel wystąpi do właściciela pojazdu o zwrot poniesionych kosztów likwidacji. Pojęcie regresu ubezpieczeniowego wyjaśnia biuro Rzecznika Finansowego: 

,,[...] to roszczenie umożliwiające żądanie zwrotu wypłaconego świadczenia. Istotną cechą roszczenia zwrotnego jest fakt, iż występuje ono jedynie w pieniądzu, a momentem jego powstania jest chwila spełnienia świadczenia przez jednego z dłużników, bądź zapłaty cudzego długu. Zatem, pojęcie roszczenia regresowego odnosi się do sytuacji, w których podmiot wywiązując się z ciążącego nim zobowiązania uzyskał prawo do dochodzenia zwrotu świadczenia od osoby trzeciej.''

Jak zgłosić szkodę z OC?

Większość ubezpieczycieli przyjmuje informacje o powstałych szkodach w sposób tradycyjny lub internetowo. Zgłoszenie szkody można przekazać poprzez biuro obsługi klienta. Jakie skontaktować się z zakładem ubezpieczeń? 

 • telefonicznie, za pomocą infolinii, 
 • poprzez agenta ubezpieczeniowego, 
 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, 
 • w oddziale/placówce firmy ubezpieczeniowej. 
 • korzystając z formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, 
 • wysyłając maila na dedykowany adres do zgłaszania szkód. 

Co robić, gdy odszkodowanie z OC jest zbyt niskie?

Co roku liczba szkód wzrasta, a co za tym idzie, coraz więcej kierowców jest zmuszonych do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Firmy ubezpieczeniowe wciąż pozostają jednak instytucjami nastawionym przede wszystkim na zysk. Mimo regularnych interwencji Rzecznika finansowego, wielu poszkodowanych wciąż otrzymuje zbyt niskie odszkodowanie. Jak porozumieć się z ubezpieczycielem sprawcy? 

Jeśli została wydana odmowa wypłaty odszkodowania z powodu brakujących dokumentów, doślij je niezwłocznie. Ubezpieczyciel powinienem wskazać w odmowie listę braków. Zdarza się również, iż przy zgłoszeniu szkody zostaną wprowadzone nieprawidłowe dane. Wszystkie nieścisłości zakład ubezpieczeń może potraktować jako podstawę do odmowy. Zadbaj o jakość przekazywanych danych, a w przypadku gdy doszło do pomyłki np. w numerze polisy OC sprawcy wypadku, skontaktuj się z biurem obsługi klienta. 

Poszkodowany ma prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, jeśli uzyskane odszkodowanie nie pozwala na przywrócenie poprzedniego stanu pojazdu. Oczywiście, w przypadku szkód majątkowych oraz osobowych ścieżka odwoławcza funkcjonuje w podobny sposób. 

Sprawę można spróbować załatwić polubownie. Należy napisać odwołanie, wskazując konkretne argumenty. Jeśli odszkodowanie z OC sprawcy nie wystarczyło na naprawę samochodu, należy dołączyć do odwołania kosztorys z zakładu naprawczego bądź poprosić o kolejne oględziny pojazdu. 

Odwołać można się również w przypadku samochodu zastępczego. Nie zawsze ubezpieczyciel wyraża zgodę na jego organizację, mimo iż poszkodowany ma pełne prawo do skorzystania. Towarzystwo ubezpieczeniowe nierzadko kwestionują także poniesione koszty wynajmu, w przypadku kiedy samochód zastępczy organizowany jest we własnym zakresie. Wtedy warto do wniosku odwoławczego dołączyć wykaz obowiązujących stawek rynkowych danego obszaru. 

W szkodzie majątkowej także warto postarać się o dodatkowy kosztorys i listę obowiązujących cen uszkodzonego przedmiotu. 

W przypadku szkody osobowej pomocna będzie dodatkowa dokumentacja medyczna lub orzeczenie lekarskie, stwierdzające stan zdrowia. 

Czasami jednak nie pozostaje nic innego niżeli skierowanie sprawy na drogę sądową. Pozew możesz złożyć we własnym imieniu, natomiast w bardzo skomplikowanych sprawach nie obejdzie się bez pomocy prawnika lub kancelarii odszkodowawczej. Postępowanie sądowe może trwać jednak nawet kilka lat, dlatego zwykle dochodzenie odszkodowania na pewno będzie opłacalne w przypadku wysokiej kwoty poniesionej szkody.

Źródła:
Komenda Główna Policji - Biuro ruchu drogowego, Raport: Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku, Warszawa, 2022r. 
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
Analiza Rzecznika Finansowego, Roszczenia regresowe, a OC - zasady i problemy, czerwiec 2020r. 

Warto wiedzieć
 • Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany do kupienia OC. 
 • Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku może nastąpić nie tylko z tytułu uszkodzonego pojazdu, roszczenia mogą dotyczyć także szkód majątkowych i obrażeń osobowych. 
 • Poszkodowany powinien otrzymać pierwszą decyzję w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. 
 • Jeśli sprawca wypadku nie spełnił obowiązku zakupu obowiązkowego OC, to poszkodowany wciąż ma prawo dochodzić odszkodowania. UFG zajmie się pokryciem kosztów likwidacji. 
 • Szkodę z OC sprawcy wypadku w większości towarzystw ubezpieczeniowych można zgłosić telefonicznie, pocztą tradycyjną, poprzez agenta ubezpieczeniowego, mailem lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie ubezpieczyciela. 
 • Jako poszkodowany masz prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wniosek powinieneś poprzez odpowiednimi argumentami. W skomplikowanych przypadkach, aby uzyskać odszkodowanie, sprawa musi zostać skierowana na drogę sądową. 
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie z OC sprawcy

 1. Co z odszkodowaniem, gdy sprawca nie przyznaje się do winy?

  Jest to zależne od sytuacji, w której znalazł się poszkodowany. Jeśli na miejscu zdarzenia była policja, która jednoznacznie stwierdziła winę sprawcy, Ubezpieczyciel powinien przyjąć notkę policyjną jako podstawę do wypłaty odszkodowania. Natomiast, jeśli zostało spisane oświadczenie pomiędzy stronami, a później sprawca wypadku neguje swoją winę, bądź co gorsza, w ogóle nie został spisany żaden dokument, wtedy ustaleniem winy może zająć się tylko sąd. Wyrok sądowy jest traktowany jako ostateczne potwierdzenie winy sprawcy.

 2. Co z autem zastępczym, gdy sprawca nie przyznaje się do winy?

  Poszkodowany może wynająć pojazd zastępczy bez uczestnictwa ubezpieczyciela, a po ustaleniu winy wnioskować o zwrot poniesionych kosztów. Natomiast w przypadku kiedy wina sprawcy nie zostanie później uznana przez policję lub sąd, koszty wynajmu nie zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową.

 3. Czy na miejsce zdarzenia zawsze powinno się wzywać policję?

  W przypadku drobnych stłuczek nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Jeśli jednak trudno jest ustalić jednoznaczną winę, wtedy warto powiadomić służby. Policję zawsze należy powiadomić o szkodzie w przypadku obrażeń osobowych.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia