Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z serwisu: „Ubezpieczeniaonline.pl”

 


§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Serwis www.ubezpieczeniaonline.pl jest informacyjno - sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczeniaonline.pl Rankomat sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18.

1.2. Regulamin korzystania z serwisu: www.ubezpieczeniaonline.pl zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczeniaonline.pl za pośrednictwem witryny www, dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.ubezpieczeniaonline.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

1.4. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczeniaonline.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

1.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.ubezpieczeniaonline.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

1.6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

1.7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Ubezpieczeniaonline.pl. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.


§ 2 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Ubezpieczeniaonline.pl – Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spółki: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 88, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18, seria A nr  606476

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Ubezpieczeniaonline.pl.
 
Klient– osoba zainteresowana poznaniem oferty ubezpieczenia na życie i/lub zawarciem polisy na życie, która wypełniła wniosek.

Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Ubezpieczeniaonline.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl lub jego Partnerów.
 
Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: Ubezpieczeniaonline.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpiezpieczeniaonline.pl).

Usługi – usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Wniosek (formularz danych) – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia dla Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, albo do stworzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający. Język/ języki, w których Umowa Ubezpieczenia może być zawarta określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prawo właściwe do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez danego Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, na rzecz którego  Ubezpieczeniaonline.pl pośredniczą w zawarciu umów ubezpieczenia oferowanych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe.

Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniaonline.pl danych niezbędnych do realizacji Usługi.

Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.
 
Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do określonych Usług w Serwisie.

Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124 poz.1151 z późn. zmianami).

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późn. zmianami)


§ 3. Usługi

3.1. Usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu Ubezpieczeniaonline.pl.
Usługi bezpłatne, polegające na:
3.1.1. subskrypcji newslettera,
3.1.2. korzystaniu z aplikacji: „Zamów ubezpieczenie” - porównanie ofert ubezpieczycieli,
3.1.3. korzystaniu z aplikacji: „Kup ubezpieczenie”.
3.1.4. uczestnictwie w Programie Partnerskim

Usługi płatne:
3.1.5. Strony dla Agentów, Ubezpieczeniaonline.pl  zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług.
3.2. Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.2.1. Usługami świadczonymi za pośrednictwem poczty elektronicznej są:

3.2.1.1. wysyłanie zamówionego newslettera na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej,
3.2.2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu Ubezpieczeniaonline.pl jest Usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
3.2.3. Newsletter jest przesyłany do Użytkowników codziennie lub raz na tydzień.
3.2.4. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez rejestrację w Serwisie.
3.2.5. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
3.2.6. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oraz zaznaczyć pola: „chcę otrzymywać wiadomości marketingowe z portalu Ubezpieczeniaonline.pl” i „akceptuję warunki Regulaminu korzystania z serwisu: „Ubezpieczeniaonline.pl”” .
3.2.7. Dane wpisane w formularzu powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą.
3.2.8. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz  przesyłany jest do Ubezpieczeniaonline.pl oraz zapisywany w bazie danych Serwisu.
3.2.9. Na wskazany w formularzu adres e-mail Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl wysyła potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.
3.2.10. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 (słownie: siedmiu) dniach od daty zarejestrowania danych w bazie.
3.2.11. Zamówienie Usługi newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe Ubezpieczeniaonline.pl i partnerów Ubezpieczeniaonline.pl oraz m.in. informacje o organizowanych przez nich akcjach promocyjnych, oferowanych stanowiskach pracy.
3.2.12. Każdy newsletter zawiera:
3.2.12.1. informację o nadawcy,
3.2.12.2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
3.2.12.3. informację o sposobie rezygnowania z Usługi.
3.2.13. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Usługi newlettera, informując Ubezpieczeniaonline.pl o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

3.3.Usługi świadczone za pośrednictwem strony www.
3.3.1. Usługą świadczoną za pośrednictwem strony www jest:
3.3.1.1. korzystanie z aplikacji: „Porównaj ubezpieczenia”,
3.3.1.2. korzystanie z aplikacji: „Kup ubezpieczenie”,
3.3.2. Korzystając z aplikacji „Porównaj ubezpieczenia” Użytkownik może porównać podstawowe cechy dwóch albo trzech wybranych ubezpieczeń z danego rodzaju ubezpieczeń
3.3.2.1 Świadczenie usługi „Porównaj ubezpieczenia” polega na zbieraniu informacji na temat potencjalnych klientów, Przekazaniu danych Klientów do: Agentów Ubezpieczeniowych, Towarzystw Ubezpieczeniowych lub podmiotów, posiadających pełnomocnictwo co najmniej jednego Towarzystwa Ubezpieczeniowego do przedstawienia oferty ubezpieczenia.
3.3.2.2 W ramach usług nastąpi przekazanie danych do maksymalnie 5 podmiotów o których mowa w ust. 3.3.2.1.
3.3.2.3. Skorzystanie z usługi „porównaj Ubezpieczenia” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 3.3.2.4 Rozpoczynając korzystanie z Usług Użytkownik/Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3.3.2.5.Informacje o których mowa powyżej zbierane są za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych w Serwisie.
3.3.2.6 Przebieg usługi „Porównaj ubezpieczenia”: Usługa polega na:
-  zbieraniu informacji, w zakresie danych osobowych, jak i danych dotyczących indywidualnych preferencji, co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy użyciu znajdującego na stronie internetowej formularza;
- umieszczenia zanominizacyjnego Formularza na platformie internetowej – system „Lead” dostępnej jedynie dla licencjonowanych Agentów Ubezpieczeniowych.
- powiadomieniu Agentów Ubezpieczeniowych o pojawieniu się nowego Formularza;
- przekazaniu pełnych danych Klienta tym Agentom Ubezpieczeniowym, którzy zdecydowali się przedstawić ofertę ubezpieczenia Klientowi.
3.2.3.8 Ubezpieczeniaonline.pl nie gwarantuje przedstawienia ofert ubezpieczenia. 
3.2.3.9 Do pełnego świadczenia Usługi Porównania Ubezpieczenia wymagane jest podanie wszystkich Danych Użytkownika/Klienta wymienionych w formularzu.
3.2.3.10 Klient po wejściu na stronę www.ubezpieczeniaonline.pl wypełnia formularz podając Dane Klienta, a następnie naciska przycisk „Porównaj oferty”. 
3.2.3.11. Przed wysłaniem danych z formularza klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie;
3.2.3.12 Brak podania wszystkich wymaganych w formularzu Danych Użytkownika/Klienta powoduje niemożliwość prawidłowego wykonania usługi na rzecz Użytkownika/Klienta
3.2.3.13 Naciśnięcie przycisku „Porównaj Oferty” wieńczącego wypełnianie Formularza, powoduje automatyczne zapisanie Danych Klienta po stronie Ubezpieczeniaonline.pl.
3.2.3.14 W przypadku nie przedstawienia ofert ubezpieczeniowych przez podmioty wymienione w ust. 3.2.3.1 Ubezpieczeniaonline.pl może udostępnić Dane Klienta bezpośrednio podmiotom oferującym ubezpieczania.
3.2.3.15 Wypełnienie formularza i podanie Danych Klienta jest bezpłatne dla Użytkownika/Klienta.
3.2.3.16 Wypełnienie formularza i podanie Danych Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia z podmiotem współpracującym z Ubezpieczeniaonline.pl i nie zobowiązuje

3.3.2.17 Umowa o wykonanie usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony;
3.3.2.18 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
- wypowiedzenia przez jedną ze stroną;
- rezygnacji przez Użytkownika/Klienta z Usługi;
- zawarcia umowy z podmiotem ubezpieczeniowym w ramach przedstawionej oferty;   

3.3.3. Korzystając z aplikacji „Kup ubezpieczenie” Użytkownik może:

3.3.3.1.dokonać wyboru ubezpieczenia z zaproponowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl ubezpieczeń, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, innymi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia, wysokością składki, bądź sposobem obliczenia składki, pełnomocnictwem Ubezpieczyciela udzielonego Ubezpieczeniaonline.pl oraz informacją o pośredniku ubezpieczeniowym;

3.3.3.2.wypełnić i wysłać Wniosek (formularz danych) niezbędny do zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Na tym etapie Użytkownik, który jest osobą fizyczną  rejestruje się w systemie podając swoje dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, kod pocztowy. Użytkownik, który jest Przedsiębiorcą rejestruje się w systemie podając swoje dane osobowe takie , jak: nazwa firmy, NIP, adres e-mail, kod pocztowy. Po dokonaniu rejestracji użytkownik loguje się do systemu za pomocą adresu e-mail i hasła przechodzi, do  właściwego formularza, gdzie podaje kolejne dane osobowe: NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu (ów) oraz pozostałe dane niezbędne do wyliczenia składki i zawarcia umowy Ubezpieczenia. Dane osobowe są chronione przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje certyfikat SSL zaufanej instytucji autoryzującej;

3.3.3.3.zapłacić składkę ubezpieczeniową albo jej ratę za pośrednictwem serwisu PayU, bądź przelewem.

3.3.4. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika/Klienta Wniosek (formularz danych) stanowi oświadczenie woli Użytkownika/Klienta – ofertę zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Przesłanie przez Użytkownika/Klienta Wniosku (formularza danych) jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Regulaminie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, na podstawie których zawiera on Umowę Ubezpieczenia. Wniosek (formularz danych) zapisywany w bazie danych Serwisu.

3.3.5. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych Użytkownik/Klient ma możliwość korygowania i poprawiania błędów poprzez zawiadomienie Ubezpieczeniaonline.pl o wykrytym błędzie na adres: office@ubezpieczeniaonline.pl.

3.3.6. Na wskazany we Wniosku (formularzu danych) adres e-mail Użytkownika/Klienta, Ubezpieczeniaonline.pl wysyła informacje dotyczące dalszych kroków związanych z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, w szczególności o terminach i trybie przekazania dokumentów papierowych.

3.3.7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

3.3.7.1. w momencie wysłania wniosku (formularza danych)
3.3.7.2. i zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej raty.
3.3.8.Na każdym etapie korzystania z aplikacji „Kup ubezpieczenie” Użytkownik/Klient ma prawo:
3.3.8.1. powrócić do poprzedniego etapu aplikacji,
3.3.8.2. zakończyć korzystanie z aplikacji.
3.3.9.Wszelkie pola aplikacji „Kup ubezpieczenie”, których wypełnienie jest  obligatoryjne, zostaną oznaczone za pomocą symbolu „*”.
3.3.10. Oferta ma charakter wiążący w dniu, w którym Użytkownik skorzystał z aplikacji „Kup ubezpieczenie”.
3.3.11. Szczegóły Programu Partnerskiego Ubezpieczeniaonline.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. określa Regulamin Programu Partnerskiego Ubezpieczeniaonline.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., dostępny pod adresem www: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/kup/artykul/regulami_programu_partnerskiego,61.html
3.3.12 Szczegóły usługi „Strony dla Agentów” określa Regulamin Usługi „Strony dla Agentów” dostępny pod adresem www: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/strony/artykul/regulamin_uslugi,66.html
3.4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy aplikacji Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności.

4.2. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.


§5. Ochrona danych osobowych

5.1. Ubezpieczeniaonline.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników/Klientów. Podane przez Użytkownika/Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczeniaonline.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
5.1.1. W celu wykonania umowy, Spółka może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, których prawodawstwo może nie gwarantować ochrony danych równorzędnej gwarancjom, jakie obwiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.1.2 Spółka gwarantuje, że Partner przetwarzający dane zapewnia pełną ochronę przetwarzanych danych oraz zachowanie danych w poufności.

5.2. Użytkownik/klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

5.3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika/Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika/Klienta zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

5.4. Ubezpieczeniaonline.pl będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika/Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika/klienta  lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.5 Spółka informuje, że przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  nazwisko i imiona Użytkownika/Klienta:
5.5.2.    dane indentyfikacyjne (imię, nazwiska, PESEL, NIP)
5.5.4.    dane teleadresowe (numer telefonu, adres zamieszkania i zameldowania, adres email).
5.5.5.    dane szczególne w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
5.5.6     dane przedmiotu ubezpieczonego

5.6. Ubezpieczeniaonline.pl może bez zgody Użytkownika/Klienta przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 5.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi. Dane te będą, jako niezbędne do świadczenia Usługi, oznaczone symbolem „*”.

5.7. Ubezpieczeniaonline.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika/Klienta, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:
5.7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika/Klienta nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
5.7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik/Klient,
5.7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
5.7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

5.8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności”


§6. Zasady odpowiedzialności

6.1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ubezpieczeniaonline.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6.2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczeniaonline.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczeniaonline.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

6.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.4. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

6.5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ubezpieczeniaonline.pl, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

6.6. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.


§ 7. Prawa własności intelektualnej.

7.1. Ubezpieczeniaonline.pl informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Ubezpieczeniaonline.pl lub Ubezpieczeniaonline.pl posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

7.2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

7.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@ubezpieczeniaonline.pl lub na adres Spółki: Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 270 00 33 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

8.2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:

8.2.1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
8.2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

8.3. Ubezpieczeniaonline.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczeniaonline.pl powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 8.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

8.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.


§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczeniaonline.pl w dniu 02 lipca 2008 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin.

9.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

9.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.


§ 10. Lista zaufanych Agentów i Towarzystw Ubezpieczeniowych

4Life Direct Sp. z o.o.
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
AIG Europe Limited sp. z o.o. 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  
TU na Życie CARDIF Polska S.A.
TU COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
TU na Życie COMPENSA S. A.
CONCORDIA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
STU na Życie ERGO HESTIA S.A.
TU EUROPA S.A.
TU na Życie EUROPA S.A.
GENERALI TU S.A.
GENERALI ŻYCIE TU S.A.
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
HDI (Marka TU Warta SA)
STU ERGO HESTIA S.A.
TU INTER Polska S.A.
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Society of Lloyds
Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TU Zdrowie S.A.
MEDICOVER Försäkrings A.B. (publ.) S.A. 
MetLife TU na Życie i Reasekuracji S.A.
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
POLISA-ŻYCIE S.A.
Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A.
Proama (jest marką Grupy Generali)
Prudential Polska Sp. z o.o. (klauzula informacyjna: www.prudential.pl/informacje-dla-ciebie)
PZU S.A.
PZU Życie S.A.
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska TU S.A.
TUW TUW
TUW TUZ
UNIQA TU S.A. 
UNIQA TU na Życie S.A. 
Unum Życie TUiR S.A.
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
TUiR WARTA S.A.
TUnŻ WARTA S.A.
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia