Europa Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Europa Ubezpieczenia logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Wyłączenia i limity
 • Jak kupić?

Europa Ubezpieczenia Travel Worl to ubezpieczenie zapewniajace ochronę podróżujących do Europy lub innych krajów świata. Oferowane są cztery warianty:

 • Standard
 • Plus
 • VIP
 • The Best

Ubezpieczenie obejmuje:

 • koszty leczenia,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,
 • OC i OC sportowe 
 • sporty amatorskie,
 • opóźnienie lotu.

W standardzie można liczyć też na dwa dodatki, takie jak objęcie ochroną zdarzeń pod wpływem alkoholu oraz wsparcie w razie zachorowanie na COVID-19.

Polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie dla aktywnych, uprawiających sportyw wysokiego ryzyka oraz ekstremalnych Sport&Fun. W ramach tego dodatku dostępne są dwa pakiety:

 • Active Fun
 • Max Fun.

ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

STANDARD  PLUS VIP THE BEST
1. Koszty leczenia 30 000 euro 40 000 euro 100 000 euro 300 000 euro
  Limit na leczenie stomatologiczne 300 euro 300 euro 300 euro 300 euro
  Ratownictwo 5 000 euro 5 000 euro 7 000 euro 10 000 euro
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków  
  Śmierć w wyniku wypadku 1 800 euro 3 000 euro 6 000 euro 6 000 euro
  Trwały uszczerbek na zdrowiu 3 000 euro 5 000 euro 10 000 euro 10 000 euro
3. Odpowiedzialność Cywilna  
  Szkody na osobie - 50 000 euro 100 000 euro 200 000 euro
  Szkody na mieniu - 10 000 euro 20 000 euro 20 000 euro
4. Bagaż Podróżny 300 euro 500 euro 1 000 euro 1 000 euro
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu 300 euro 500 euro 1 000 euro 1 000 euro
  Elektronika 300 euro 500 euro 1 000 euro 1 000 euro
  Sprzęt służbowy - - - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem  
  Opóźnienie bagażu - 150 euro 150 euro 150 euro
  Opóźnienie lub odwołanie lotu - - 200 euro 200 euro
6. Pomoc Telefoniczna  
  Informacje turystyczne i medyczne Ubezpieczenie pomocy w Podróży - Wariant Standard Ubezpieczenie pomocy w podróży - wariant Standard Plus Ubezpieczenie pomocy w podróży - wariant VIP Ubezpieczenie pomocy w podróży - wariant The Best

ZAŁĄCZNIKI

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • podróży na terytorium Polski i kraju rezydencji ubezpieczonego,
 • zdarzeń powstałych po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu za wyjątkiem sytuacji, w której ubezpieczony zostaje nimi niespodziewanie dotknięty, lub jeśli udał się do kraju, na terytorium którego takie działania już trwają lub bierze w nich aktywny udział,
 • zdarzeń powstałych na skutek lub w związku z eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z następstwem próby samobójczej, próbą samobójczą, umyślnym samookaleczeniem,
 • zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • zdarzeń powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego przez ubezpieczonego znajdującego się w stanie nietrzeźwości,
 • sytuacji, gdy ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrum Pomocy uzgodnionej z lekarzem prowadzącym,
 • szkód będących następstwem: uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uprawiania sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportów, wykonywania niebezpiecznej pracy fizycznej, o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o takie przypadki,
 • kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego istniały przeciwskazania lekarskie do odbycia podróży lub przed podróżą istniały wskazania do odbycia zabiegu operacyjnego bądź pobytu w szpitalu,
 • leczenia, hospitalizacji lub zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza Centrum Pomocy moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu ubezpieczonego do Polski,
 • leków wydanych bez pisemnego zalecenia lekarza,
 • leczenia i leków nieuznawanych przez medycynę konwencjonalną,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpiły one po upływie 24 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku,
 • walizek i innych pojemników na bagaż, 
 • szkód w bagażu podróżnym, których wartość nie przekracza 30 EUR,
 • szkód w mieniu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których wartość nie przekracza 200 EUR,
 • zdarzeń, które nastąpiły na skutek lub w związku z uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi,
 • zdarzeń do których doszło na skutek lub w związku z chorobą psychiczną ubezpieczonego,
 • innego zdarzenia zaistniałego w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli pomiędzy tym zdarzeniem a zdarzeniem ubezpieczeniowym zachodzi bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy,
 • zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne,
 • kosztów ciąży, porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
 • kosztów naprawy i zakupu protez, w tym protez dentystycznych, okularów, aparatów słuchowych i innego sprzętu rehabilitacyjnego z wyłączeniem kul,
 • przeprowadzenia badań zbędnych do rozpoznania leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskania zaświadczeń lekarskich,
 • kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, powstałych na skutek niepoddania się przez ubezpieczonego szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym przez administrację krajów, będących celem podróży zagranicznej ubezpieczonego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • koszty leczenia ambulatoryjnego na terytorium USA, Kanady, Japonii i Australii pokrywane są do 2 000 EUR w wariancie Standard Mini, Standard Max i Standard Plus,
 • koszty ratownictwa pokrywane są do 5 000 EUR w wariancie Standard Mini, Standard Max i Standard Plus, do 7 000 EUR w wariancie VIP, do 10 000 EUR w wariancie The Best,
 • leczenie stomatologiczne pokrywane jest do 300 EUR,
 • koszty podróży osoby towarzyszącej pokrywane są do 1 000 EUR,
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej pokrywane są do 100 EUR dziennie i maksymalnie 7 dni,
 • koszty wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia pokrywane są do 2 000 EUR,
 • dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji pokrywane są do 100 EUR dziennie i maksymalnie 7 dni,
 • koszty transportu po zakończeniu leczenia pokrywane są do 500 EUR,
 • koszty kierowcy zastępczego pokrywane są do 500 EUR w wariancie Standard Plus, VIP i The Best,
 • koszty przerwania podróży zagranicznej pokrywane są do 1 200 EUR w wariancie Standard Plus, VIP i The Best,
 • koszty transportu niepełnoletnich dzieci do 2 500 EUR w wariancie Standard Plus, VIP i The Best,
 • koszty transportu osób bliskich ubezpieczonemu pokrywane są do 2 500 EUR w wariancie VIP i The Best,
 • koszty związane z opóźnieniem lotu pokrywane są do 200 EUR w wariancie VIP i The Best.

ZAŁĄCZNIKI

Zakup ubezpieczenia online poprzez naszą platformę i kalkulator jest niezwykle komfortowy. Możesz nabyć polisę w sposób całkowicie bezpieczny, zajmuje to tylko parę chwil. Oto nasz przewodnik krok po kroku.

 1. Rozpocznij, przechodząc do sekcji z kalkulatorem.
 2. Wybierz kontynent, na który zamierzasz podróżować. Z listy dostępnych państw, wybierz cel podróży.
 3. Wskaż rodzaj wyjazdu (jeśli planujesz aktywności sportowe, możesz to zaznaczyć już teraz, by oferty ubezpieczeniowe zawierały odpowiednie zabezpieczenia).
 4. Podaj oczekiwany okres ubezpieczenia, czyli daty, między którymi planujesz podróż.
 5. Wskaż liczbę osób do ubezpieczenia. Zaznacz, czy wszyscy podróżujący obecnie przebywają w Polsce oraz podaj daty urodzenia każdej osoby. Uwaga: jeśli ktoś z podróżujących cierpi na przewlekłe choroby, zaznacz to w odpowiednim polu. Dzięki temu dostosujemy oferty do potrzeb.
 6. Jeśli chcesz, możesz podać swój adres e-mail, by otrzymać obliczenia (to nie jest wymagane). Zaakceptuj wymagane zgody, zaznaczając odpowiednie pola, a potem kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Oto prezentowane propozycje! Kalkulator pokaże kilka lub więcej różnych ofert. Klikając "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o proponowanym ubezpieczeniu, przeczytasz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz informacje o produkcie.
 8. Wybrałeś odpowiednią ofertę? Przejdź do zakupu! Kliknij "KUP ONLINE", a w kolejnych krokach, które będą prowadziły przez system, podaj dane osobowe podróżujących oraz adres e-mail. Wymagane zgody też zostaną oznaczone. Kontynuuj proces.
 9. Teraz pozostaje tylko opłacić polisę – oczywiście, to możliwe online. Opłacona polisa zostanie przesłana na podany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. To naprawdę proste!

UWAGA! Na wyjeździe zawsze miej przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia