Wiener

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wiener logo
Porównaj oferty
 • Opis
 • Porównanie wariantów
 • Wyłączenia i limity
 • Jak kupić?

Ubezpieczenie turystyczne od Wiener zapewnia ochronę na czas wyjazdu - w zależności od rodzaju, charakteru i długości podróży - na całym świecie lub tylko w Polsce. Ochroną będzie objęte Twoje życie i zdrowie, Twoje mienie oraz Twoją odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. 

Przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od Twojego wyboru:

 • koszty leczenia poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałe za granicą Polski albo poniesione w Polsce wraz z usługami Assistance;
 • koszty leczenia chorób tropikalnych po powrocie do Polski lub kraju stałego pobytu;
 • koszty kontynuacji leczenia po powrocie do Polski;
 • koszty transportu z miejsca zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej, transportu między placówkami medycznymi, transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu w podróży;
 • koszty zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych i środków opatrunkowych;
 • koszty naprawy lub zakupu środków pomocniczych;
 • koszty transportu do Polski lub do kraju stałego pobytu zwłok albo koszty pogrzebu albo koszty kremacji;
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej lub wezwanej do Ciebie; - koszty poszukiwań i ratownictwa w podróży zagranicznej;
 • koszty pomocy tłumacza w podróży zagranicznej;
 • koszty artykułów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia lotu;
 • transport osób towarzyszących w razie Twojej śmierci do Polski lub kraju stałego pobytu;
 • koszty opieki i transportu niepełnoletnich dzieci lub dorosłych osób niesamodzielnych do Polski lub kraju stałego pobytu;
 • koszty rekonwalescencji;
 • koszty kontynuacji podróży po leczeniu;
 • telefoniczne konsultacje lekarskie;
 • koszty niewykorzystanego na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku karnetu narciarskiego lub nauki w szkółkach sportowych;
 • koszty dosłania przedmiotów osobistych;
 • koszty wcześniejszego powrotu do Polski lub kraju stałego pobytu;
 • koszty pomocy prawnej;
 • koszty kierowcy zastępczego do Polski lub kraju stałego pobytu;
 • koszty zastępstwa podróży służbowej;
 • koszty transportu do Polski lub kraju stałego pobytu zwierząt towarzyszących w podróży zagranicznej;
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia w przypadku upadłości biura podróży w podróży zagranicznej;
 • koszty zakupu biletów powrotnych w przypadku odmowy wjazdu na terytorium kraju docelowego w podróży zagranicznej.
 •  świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenie z tytułu śmierci;
 • koszty leczenia NNW,
 • wypadki polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu lub sprzętu sportowego podczas jego transportu, przechowywania lub użytkowania w trakcie podróży;
 • szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone przez Ciebie lub osoby, za które w świetle prawa ponosisz odpowiedzialność, wskutek czynu niedozwolonego w okresie trwania podróży.

Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład produktu. Do wyboru są cztery pakiety, które można doopasować pod kątem swoich potrzeb.


ZAŁĄCZNIKI

    Zakres ubezpieczenia

1 2 3 4
1. Koszty leczenia 20 000 euro 40 000 euro 60 000 euro 150 000 euro
  Limit na leczenie stomatologiczne 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro
  Ratownictwo 20 000 euro 40 000 euro 60 000 euro 150 000 euro
 
 
2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków  
  Śmierć w wyniku wypadku 10 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
3. Odpowiedzialność Cywilna  
  Szkody na osobie

-

- 25 000 euro 50 000 euro
  Szkody na mieniu

-

- 25 000 euro 50 000 euro
4. Bagaż Podróżny - - - 2 000 zł
  Suma ubezpieczenia na jedną sztukę bagażu - - - 2 000 zł
  Elektronika - - - 1 000 zł
  Sprzęt służbowy - - - -
5. Ubezpieczenie Podróży Samolotem  
  Opóźnienie bagażu - - - -
  Opóźnienie lub odwołanie lotu

o 4h – 150 euro

o 4h – 150 euro

o 4h – 150 euro

o 4h – 150 euro

6. Pomoc Telefoniczna  
  Informacje turystyczne i medyczne pakiet assistance m.in. Pomoc tłumacza, pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju pakiet assistance m.in. Pomoc tłumacza, pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju pakiet assistance m.in. Pomoc tłumacza, pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju pakiet assistance m.in. Pomoc tłumacza, pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju

ZAŁĄCZNIKI

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 • Umyślne działanie, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ciebie lub uprawnionego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 •  jeżeli znajdujesz się w stanie pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu;
 • prowadzenie przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości, bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub niezgodnie z zasadami użytkowania określonymi przez producenta;
 • wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy fizycznej (chyba że obejmuje to zakres ochrony);
 • wyczynowe uprawianiem sportów lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (chyba że obejmuje to w zakres ochrony);
 • leczeniem usprawniające;
 • jeżeli docelowym krajem Twojej podróży jest kraj Twojego stałego pobytu lub ma się stać krajem stałego pobytu;
 • ochrona przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą Polski wraz z usługami Assistance oraz nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia cudzoziemców wraz z usługami assistance ochrona nie obejmuje m.in.:

 • kosztów leczenia poniesionych w Polsce i w kraju stałego pobytu - jeżeli powstały w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą Polski wraz z usługami assistance;
 • wydatków na specjalne odżywianie, pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach, leczenia usprawniającego, operacji plastycznych, leczenia stomatologicznego - profilaktycznego i protetycznego, zatrucia alkoholem;
 • kosztów leczenia następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub szczepieniami;
 • kosztów leczenia osób, których celem podróży jest odbycie leczenia;kosztów leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ub
 • ezpieczonego umożliwiającego jego powrót do kraju;
 • kosztów leczenia zaburzeń psychicznych, wad wrodzonych, chorób wenerycznych, AIDS, chorób wywołanych lub związanych z wirusem HIV.

W ubezpieczeniu NNW – ochrona nie obejmuje m.in.:

 • wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle;
 • uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem lub zabiegami leczniczymi.

W ubezpieczeniu bagażu podróżnego i sprzętu sportowego ochrona nie obejmuje m.in.:

 • akt, dokumentów, biletów podróżnych, kluczy, rękopisów, pieniędzy i środków płatniczych, papierów wartościowych, czeków, kart kredytowych, płatniczych, programów i danych komputerowych, weksli;
 • stacjonarnego sprzętu komputerowego, nośników danych, oprogramowania, kaset, płyt, urządzeń łączności;
 • szkód powstałych w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad oraz działania prądu elektrycznego o niewłaściwych parametrach;
 • szkód, które polegają na kradzieży bez włamania;
 • szkód, które polegają tylko na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów i innych pojemników na bagaż w czasie ich transportu.

W ubezpieczeniu OC ochrona nie obejmuje m.in. szkód:

 • wyrządzonych sobie wzajemnie Ty, innemu ubezpieczonemu, którego ubezpieczamy razem z Tobą na podstawie tej samej umowy, i osobom bliskim;
 • mających związek z tym, że wykonujesz pracę fizyczną lub jakąkolwiek pracę zarobkową, wolny zawód, prowadzisz działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;
 • które mają związek z dostępem do sieci komputerowych lub internetu lub korzystaniem z nich oraz są skutkiem utraty danych niezależnie od rodzaju nośnika danych;
 • które powstały w wyposażeniu, którego używasz lub które oddano Ci do użytkowania na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, leasingu lub innej podobnej umowy – dotyczy to m.in. sprzętu sportowego, sprzętu elektronicznego, pojazdów oraz ich wyposażenia i rzeczy. Ale odpowiadamy za szkody w zakresie wynajmu nieruchomości, za szkody w wyposażeniu wynajętego domu, mieszkania lub pokoju gościnnego albo hotelowego oraz za szkody, które dotyczą zatrzymanej kaucji za wynajęcie przez Ciebie samochodu osobowego, roweru elektrycznego, skutera, motoroweru, motocyklu;
 • które mają związek z tym, że użytkujesz sprzęt wodny inny niż zdefiniowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, pojazdy mechaniczne, które podlegają obowiązkowi rejestracji i statki powietrzne;
 • które są czystą stratą finansową, czyli stratą, która nie jest szkodą na osobie ani szkodą w mieniu. 

Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


ZAŁĄCZNIKI

Zakup ubezpieczenia poprzez naszą platformę internetową przy użyciu kalkulatora jest wyjątkowo dogodny. Możesz nabyć polisę w sposób w pełni bezpieczny, a ten proces jest niezwykle szybki. Teraz przedstawiamy dokładny przewodnik, krok po kroku:

 1. Zaczynamy od przechodzenia do sekcji, w której znajduje się kalkulator.
 2. Na początku wybierz kontynent, do którego planujesz się udać w podróż. Spośród dostępnych państw, wybierz docelowy kraj, do którego się kierujesz.
 3. Następnie określ rodzaj swojego wyjazdu (jeśli planujesz uczestnictwo w aktywnościach sportowych, możesz to zaznaczyć już teraz, aby oferty ubezpieczeniowe zawierały odpowiednie zabezpieczenia).
 4. Wprowadź planowane daty ubezpieczenia, czyli okres, między którym odbędzie się Twoja podróż.
 5. Wskaż liczbę osób, które chcesz objąć ubezpieczeniem. Zaznacz, czy wszyscy uczestnicy podróży obecnie przebywają w Polsce oraz podaj daty urodzenia każdej z osób. To ważne: jeśli którakolwiek osoba ma przewlekłe schorzenia, zaznacz to w odpowiednim polu. To pozwoli dostosować oferty do indywidualnych potrzeb.
 6. Jeśli się zdecydujesz, podaj swój adres e-mail, aby otrzymać obliczenia (choć nie jest to obowiązkowe). Zaakceptuj konieczne zgody, zaznaczając odpowiednie pola, a następnie kliknij przycisk "PORÓWNAJ OFERTY".
 7. Przed Tobą zostaną przedstawione różnorodne propozycje! Kalkulator wyświetli kilka lub więcej różnych ofert. Jeśli wybierzesz opcję "SZCZEGÓŁY OFERTY", dowiesz się więcej o proponowanym ubezpieczeniu, przeczytasz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz uzyskasz informacje na temat produktu.
 8. Czy już wybrałeś właściwą ofertę? Przejdź do etapu zakupu! Kliknij "KUP ONLINE" i w kolejnych krokach, które poprowadzą Cię przez system, wprowadź dane osobowe uczestników podróży oraz adres e-mail. Wymagane zgody zostaną również oznaczone. Kontynuuj proces.
 9. Pozostaje tylko opłacić polisę – oczywiście, możliwe jest to online. Opłacona polisa zostanie przesłana na podany adres e-mail w ciągu kilku minut... i gotowe! Teraz wystarczy ją wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą w podróż. To naprawdę bardzo proste!

PAMIĘTAJ! W trakcie podróży zawsze miej przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy.


ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia