Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego - kiedy jest obowiązkowe?

Niektórzy właściciele nieruchomości położonych na wsi mają obowiązek ubezpieczyć budynki gospodarstwa rolnego. Sprawdziliśmy, kto musi wykupić taką polisę i czym różni się polisa mieszkaniowa od rolniczej?

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego nakłada na właścicieli Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jednak nie każdy obiekt budowlany, który jest częścią gospodarstwa rolnego, uznawany jest za budynek gospodarstwa rolnego, ponieważ musi on spełniać konkretne warunki. W tym artykule wyjaśniamy dokładnie wszystkie związane z tym zawiłości.


Kto ma obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego?


Obowiązek ubezpieczenia budynków, które są częścią gospodarstwa rolnego mają wszyscy ci, których powierzchnia gospodarstwa wynosi więcej niż 1 ha.

Obowiązek ten mają również rolnicy, którzy posiadają mniejszy obszar użytków i gruntów, ale prowadzą na nich produkcję rolną, która stanowi dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – dokładne informacje na ten temat zawiera Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny (UFG) i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).Zgodnie z treścią ustawy:
obowiązek objęcia budynku gospodarczego ochroną zostaje nałożony na właściciela z dniem pokrycia budynku dachem

Obowiązkowa polisa dla rolników to ubezpieczenie podstawowe, którego zakres obejmuje kilkanaście ryzyk (pożar, powódź, grad, osunięcie ziemi itp.). Jeśli chcemy ubezpieczyć się także na wypadek innych zdarzeń, do podstawowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego możemy dobrać różne dodatki, np. ubezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego grozi kara finansowa w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ci, którychgospodarstwo zajmuje mniej niż 1 ha, mogą dobrowolnie ubezpieczyć swoje nieruchomości – zarówno dom mieszkalny, jak i inne budynki znajdujące się na posesji.


Co to jest budynek gospodarstwa rolnego?


Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy w Prawie budowlanym, budynek gospodarstwa rolnego to:

 • obiekt budowlany, który ma więcej niż 20m2,
 • jest trwale związany z gruntem,
 • posiada fundamenty,
 • posiada dach,
 • jest wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane.

Jednocześnie, niektóre budynki, które spełniają powyższe kryteria, nie są uznawane za budynki gospodarcze, ze względu na funkcję jaką pełnią.
Budynkiem gospodarczym nie jest:

 • garaż, 
 • budynek, w którym przechowywane są płody rolne,
 • budynek, w którym hoduje się lub trzyma zwierzęta potrzebne do prowadzeniem działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. 

Na terenie gospodarstwa rolnego mogą znajdować się także inne obiekty trwale związane z gruntem tj. przydomowa oczyszczalnia ścieków, murowana wiata śmietnikowa czy grill ogrodowy – przez ubezpieczycieli uznawane są one za tzw. „budowle” i traktowane jako kolejna osobna kategoria. 


Jakie budynki w gospodarstwie rolnym nie podlegają ochronie?


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, oprócz informacji na temat budynków gospodarczych, które muszą zostać ubezpieczone, wskazuje na obiekty, które nie mogą być włączone do polisy.

Do ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego nie włącza się:

 • budynków, których stan zużycia technicznego wynosi 100%,
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki na mocy decyzji ostatecznych organów,
 • namiotów,
 • tuneli foliowych.

Z polisy dla rolników ubezpieczyciele wyłączają najczęściej:

 • obiekty o charakterze tymczasowym.
 • barakowozy,
 • szklarnie,
 • obiekty kontenerowe,
 • pawilony sprzedaży,
 • kioski,
 • powłoki pneumatyczne.

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego może również nie obejmować:

 • budynków używanych do prowadzenia działalności innej niż rolnicza;
 • budynków, w których prowadzona jest działalność hotelarska (jeśli prowadzimy agroturystykę, konieczne będzie wykupienie polisy dla mieszkania);
 • obiektów, które zostały wzniesione niezgodnie z prawe budowlanym;
 • silosów służących do przechowywania substancji płynnych i biomasy energetycznej, tworzyw sztucznych, surowców mineralnych i kruszywa.


Jakie zdarzenia obejmuje ochroną ubezpieczenie budynków rolniczych?


Zgodnie z Artykułem 67. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, rolnicy (których gospodarstwo ma więcej niż 1 ha) mają obowiązek ubezpieczyć swoje budynki gospodarstwa rolnego na wypadek 13 zdarzeń losowych, tj:

 • pożar,
 • eksplozja oraz implozja,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • podtopienie,
 • powódź,
 • gradobicie,
 • intensywne opady śniegu
 • lawina,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • upadek statku powietrznego.

Jest to podstawowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego. Dobrowolnie można wykupić także ubezpieczenie rozszerzone, które będzie zabezpieczeniem dla mienia ruchomego, np. na wypadek kradzieży włamaniem. Większą ochronę możemy uzyskać także dokupując dodatki do polisy, np. na wypadek wandalizmu, pękania mrozowego (zamarznięta woda w instalacji) czy też przepięcia (np. podczas burzy).


Ochrona ruchomości w ubezpieczeniu rolnym


Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego wraz z mieniem ruchomym, warto sprawdzić, co dokładnie obejmuje polisa. Informacje, co do tego, zawsze zawarte są w dokumencie OWU.

Np. w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa, w ramach ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego, nie uda nam się ubezpieczyć:

 • ciągników i przyczep rolniczych, pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli;
 • przedmiotów przeznaczonych na sprzedaż (wyjątkiem są zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, zapasy i materiały);
 • roślin na pniu i upraw (również tych w namiotach foliowych i szklarniach);
 • drzew i krzewów;
 • paliw napędowych, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • kamieni szlachetnych i półszlachetnych, złota, srebra i platyny w złomie oraz w sztabach;
 • trofeów myśliwskich;
 • przedmiotów przechowywanych na terenie nieużytkowanego gospodarstwa rolnego;
 • kart płatniczych, kart kredytowych, czeków i weksli.

U każdego ubezpieczyciela lista mienia ruchomego wyłączonego z ochrony może być nieco inna. Warto sprawdzać warunki umowy ubezpieczenia, w szczególności tzw. „wyłączenia odpowiedzialności”,  już na etapie porównywania ofert cenowych.


Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu budynków gospodarstwa rolnego


Wyłączenia odpowiedzialności to wszystkie sytuacje, w których polisa nie zadziała, pomimo zaistniałej szkody, a co za tym idzie, nie będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.

Przy ubezpieczeniu budynków gospodarstwa rolnego wyłączenia odpowiedzialności określa zarówna sama Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i ubezpieczyciele.

W Ustawie znaleźć można następujące wyłączenia:

 • umyślne działanie ubezpieczonego,
 • umyślnego działanie osoby, za którą osoba ubezpieczona ponosi odpowiedzialność (np. dziecko),
 • działanie umyślne tego, kto pozostaje z osobą ubezpieczoną we wspólnym gospodarstwie,
 • ewidentne zaniedbanie wyżej wymienionych osób,
 • szkody górnicze (w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego). 
 • trzęsienie ziemi.

Ubezpieczenie rozszerzone w zakresie ochrony może jednak wykraczać poza wyłączenia zawarte w ustawie.
Ubezpieczyciel może też ustalić własne wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej są to szkody powstałe przez:

 • zaniedbanie konserwacji mienia i prac remontowych, które są zalecane przez producentów lub wymagane przez przepisy prawa;
 • zaniedbanie naprawy uszkodzeń i awarii;
 • zamarznięcia wody w instalacjach znajdujących się w budynkach gospodarskich lub budowlach;
 • w wyniku działania zwierząt (w tym insektów i owadów);
 • w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie mediów;
 • graffiti wykonanego na ścianach zewnętrznych, ogrodzeniach, murach, elementach stałych.

W każdym TU wyłączenia odpowiedzialności mogą być nieco inne – znajdują się one zawsze w OWU dołączanym do umowy.


Umowa ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego


Umowa na polisę dla budynków gospodarstwa rolnego zawierana jest zwykle na 12 miesięcy. Możemy wykupić ją także na 2 lub nawet 3 lata ze składką za cały rok z góry lub w ratach - jeśli zdecydujemy się na tę druga opcję, ubezpieczenie w ogólnym rozrachunku może okazać się nieco droższe.

Warto wiedzieć, że jeśli umowa na ubezpieczanie rolnicze dobiega końca i chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, konieczne jest jej wypowiedzenie najpóźniej na dzień przed końcem – jeśli tego nie zrobimy polisa automatycznie się przedłuży.Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować nas o zbliżającym się końcu umowy.

W niektórych sytuacjach ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego może również samoistnie wygasnąć, np. wtedy, gdy budynki stracą charakter rolniczy.

Wypowiedzenie ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego przed terminem możliwe jest przy sprzedaży gospodarstwa. Nowy właścicielmoże wypowiedzieć umowę na polisę zawartą przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie.


Suma ubezpieczenia w polisie dla budynków rolniczych


Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, suma ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego ustalana jest osobno dla każdego obiektu. Szacunków dokonuje się na podstawie jednej z dwóch wartości:

 • odtworzeniowej,
 • rzeczywistej

Jeśli sumę ubezpieczenia określimy na podstawie wartości odtworzeniowej, będzie ona równa wartości budynków w stanie nowości. To opcja, którą możemy zastosować, jeśli nasze budynki gospodarstwa rolnego są nowo wybudowane lub ich stopień zużycia nie przekracza 10%.

Jeśli sumę ubezpieczenia określimy na podstawie wartość rzeczywistej, to będzie ona równa wartości budynków w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego.Tę opcję powinniśmy zastosować, jeśli nasze budynki gospodarstwa rolnego są już zużyte w stopniu przekraczającym 10%.

Sumę ubezpieczenia każdy właściciel nieruchomości ustala samodzielnie, ubezpieczyciel weryfikuje ją dopiero, gdy dojdzie do szkody i będziemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy. Im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym cena za polisę dla budynków gospodarstwa rolnego będzie wyższa.


Ile kosztuje ubezpieczenie domu z budynkami gospodarczymi?


Ceny za ubezpieczenie domu z budynkami gospodarczymi mogą być różne w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto porównać oferty za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych – szybko i łatwo.

Sprawdziliśmy, ile kosztowałoby podstawowe ubezpieczenie dla przykładowej nieruchomości. Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest:

 • dom zlokalizowany w okolicach Wałbrzycha;
 • o wartości 500 000 zł (razem z budynkiem gospodarczym na posesji do 1 ha).

Najtańszą ofertę przedstawiło Link4 – 235 zł za rok ochrony. W tej cenie zyskujemy nie tylko podstawowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych, tj. pożar, zalanie, grad czy powódź, ale także ubezpieczenie od wandalizmu i przydatne Home Assistance – bezpłatną i szybką pomoc fachowców w razie różnych awarii.
Proama, choć proponuje droższe ubezpieczenie – 314 zł za rok, oferuje mniejszy zakres ochrony. Z kolei InterPolska zapewnia taki sam zakres ochrony, jak Link4, ale za wyższą cenę – 314 zł za rok.

Najdroższe ubezpieczenie domu z budynkami gospodarczymi przestawiło Generali – 437 zł za rok, ale tutaj otrzymujemy wśród dodatków także Pakiet Medyczny, czyli pokrycie kosztów hospitalizacji, jeśli podczas, któregoś z wymienionych ryzyk doznamy uszczerbku na zdrowiu.
 

Roczny koszt ubezpieczenia domu z budynkami gospodarczymi


TU
 
Zakres ochrony Cen za rok
Link4
zdarzenia losowe, przepięcia, powódź, wandalizm, Home Assistance
 
235 zł
Proama
zdarzenia losowe, przepięcia, powódź, wandalizm
 
314 zł
InterPolska
zdarzenia losowe, przepięcia, powódź, wandalizm, Home Assistance
 
325 zł
Generali
zdarzenia losowe, przepięcia, powódź, wandalizm, Home Assistance, Pakiet Medyczny
 
437 zł

Tabela 1. Oprac. ubezpieczeniaonline.pl na dzień: 16.04.2021 r.

 
Ubezpieczenie mieszkania powinien przemyśleć każdy właściciel nieruchomości, dla niektórych, np. dla rolników posiadających gospodarstwo większe niż 1 ha, są one obowiązkowe. Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są zarówno podstawowe, jak i rozszerzone polisy mieszkaniowe. A jeśli chcemy bardziej zabezpieczyć swoje mienie, możemy tez dobrać dodatki, tj:  Home Assistance lub przepięcia. Ceny ubezpieczeń najlepiej porównać w kalkulatorze polis mieszkaniowych, któryw kilka minut pokaże oferty nawet kilkunastu ubezpieczycieli. Wśród nich z pewnością znajdziesz polisę dopasowaną do swoich potrzeb.

To warto wiedzieć
1. Rolnicy, których powierzchnia gospodarstwa wynosi więcej niż 1 ha mają obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych

2. Za brak ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego przewidziana jest kara w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę

3. Ci, których powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 1 ha mogą ubezpieczyć swoje mienia dobrowolnie

4. Przy ubezpieczeniu budynków gospodarstwa rolnego obowiązują tzw. „wyłączenia odpowiedzialności”, czyli sytuacje, w których polisa nie zadziała – określa je zarówno ustawa jak i ubezpieczyciele
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Powrót do listy
3
9
4
6
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy