Techniczne warunki ubezpieczenia zdrowotnego - także są ważne

Zawierając umowę ubezpieczenia zdrowotnego należy sprawdzić zarówno merytoryczne, jak i techniczne warunki ubezpieczenia. Te drugie są równie ważne, ponieważ mówią o naszych prawach w stosunku do Ubezpieczyciela, o których często nie wiemy.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Techniczne warunki ubezpieczenia zdrowotnego najlepiej sprawdzić na konkretnym przykładzie. Dlatego pod uwagę wzięliśmy dokument Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polisy InterRisk Antidotum, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje, jak częstotliwość opłacania składki, terminy, wiek przystąpienia do polisy czy prawa i obowiązki ubezpieczonego. 


Składka w polisie zdrowotnej – jak opłacać, od czego zależy?


W polisie zdrowotnej kupowanej indywidualnie składka jest uzależniona od kilku stałych czynników, które wpływają na ocenę ryzyka. Są to:
 • zakres ubezpieczenia,
 • wariant ubezpieczenia (podstawowy czy rozszerzony),
 • forma ubezpieczenia (dla 1 osoby czy rodziny),
 • okres ubezpieczenia (12 czy 24 miesiące),
 • wysokość sumy ubezpieczenia (maksymalne odszkodowanie).
Podobnie jest w polisie InterRisk Antidotum. Tu ubezpieczyciel deklaruje możliwość zastosowania zniżki i/lub zwyżki podstawowej składki ubezpieczeniowej, np. z powodu stanu zdrowia ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa płatna jest w ratach miesięcznych, co kwartał, pół rok czy raz na rok. W InteRisk częstotliwość opłacania polisy jest raz na 12 lub 24 miesiące – w zależności od wybranego wariantu. Ale na wniosek ubezpieczonego płatność może zostać rozłożona na raty.

UWAGA!
Składka lub pierwsza rata składki za ubezpieczenie powinna być zapłacona w dniu zawierania umowy, jednak nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi początek okresu ubezpieczenia.

 

Kto może zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?


Umowę ubezpieczenia zdrowotnego może zawrzeć każdy, kto skończył 18. rok życia, czyli posiada zdolność do czynności prawnych (możność nabywania praw i zaciągania zobowiązań).

W InterRisk Antidotum umowa dla osoby dorosłej może trwać od 18 do 65 roku życia. W przypadku ubezpieczonego dziecka do 18 roku życia dziecka  i do 25 roku życia (jeśli uczęszcza do szkoły publicznej lub niepublicznej w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym na terytorium RP).


Na jaki okres można kupić ubezpieczenie zdrowotne?


Umowę zawiera się na okres jednego roku, przy czym początek jej obowiązywania deklaruje się we wniosku ubezpieczeniowym. Polisa zostaje wystawiona od pierwszego dnia miesiąca. Często Ubezpieczyciele stosują w polisie zapis o jej automatycznym przedłużeniu, tzn. że jeżeli po roku żadna ze stron jej nie wypowie, to umowa automatycznie zostaje przedłużona na rok kolejny.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 lub 24 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej. Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 


Kiedy kończy się umowa w polisie zdrowotnej?


Głównym wyznacznikiem zakończenia umowy polisowej jest wiek ubezpieczonego.
W polisie InterRisk Antidotum przeznaczonej dla osób w przedziale 18-65 lat, ochrona zakończy się z chwilą osiągnięcia 66 roku życia, a także w kilku innych sytuacjach:
 • odstąpienie od umowy ubezpieczenia,
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
 • niezapłacenie jednej z rat (w razie braku zapłaty w dodatkowym terminie wyznaczonym przez InterRisk),
 • wyczerpanie sumy ubezpieczenia (maksymalnego odszkodowania),
 • zgon ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia – co jest potrzebne?


Przystąpienie do umowy ubezpieczenia nie jest niczym trudnym. Najlepiej sprawdzić wcześniej w porównywarce polis zdrowotnych dostępne opcje i ceny, aby nie żałować późniejszego wyboru.

W InterRisk Antidotum, ale i każdej innej indywidualnej polisie na życie, umowa jest imienna, zawierana na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) oraz adres ubezpieczonego,
2) zakres ubezpieczenia,
3) wariant ubezpieczenia,
4) formę ubezpieczenia: umowa indywidualna, rodzinna,
5) propozycję sumy ubezpieczenia (dotyczy zdarzeń: pobyt w szpitalu i koszty pomocy doraźnej),
6) okres ubezpieczenia.

Jeżeli któryś z punktów zostanie wypełniony w sposób niezgodny z prawdą czy wadliwie, ubezpieczony zostanie poproszony przez InterRisk o korektę w terminie 14 dni od otrzymania takiego pisma. Brak korekty po wskazanym terminie oznacza brak umowy.


Kontynuacja umowy ubezpieczenia zdrowotnego


Prywatne polisy zdrowotne zazwyczaj są zawierane na okres 12 miesięcy z opcją automatycznego przedłużenia o analogiczny czas.
W InterRisk umowa ubezpieczenia może być kontynuowana za zgodą ubezpieczyciela na następny 12-miesieczny okres na tych samych warunkach.


Rezygnacja z polisy zdrowotnej – jakie terminy?


Ubezpieczony w każdej chwili ma prawo zakończyć umowę polisową bez względu na rodzaj ubezpieczenia i powód rezygnacji. InterRisk zastrzega, że w razie zawarcie umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczony ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie:
 • 30 dni – jeśli jest osobą fizyczną,
 • 7 dni – jeśli jest przedsiębiorcą.
Z kolei InterRisk może wypowiedzieć umowę w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

Jak złożyć rezygnację? Wystarczy oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.

UWAGA!
Ubezpieczyciel ma prawo potrącić część składki już wykorzystanej w okresie świadczenia ochrony. A jeśli dojdzie do rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony.


Prawa i obowiązki właściciela polisy zdrowotnej


Ubezpieczony przed zawarciem umowy musi przede wszystkim przekazać towarzystwu wszelkie znane okoliczności, o które TU zapytywało w formularzu wniosku. Ten sam obowiązek dotyczy zmian już w trakcie umowy.

Niezbywalnym prawem jest składanie reklamacji – przez właściciela polisy, jaki i uposażonego. Reklamacja może być złożona:
 • w formie pisemnej – osobiście, mailowo, listownie;
 • w formie ustnej - telefonicznie lub osobiście.
Ubezpieczyciel ma na odpowiedź 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

UWAGA!
InterRisk zastrzega sobie, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, okres oczekiwania na odpowiedź może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni. Ubezpieczyciel musi jednak nie tylko poinformować o przedłużeniu terminu odpowiedzi, ale także wskazać przyczynę opóźnienia.

Ponadto osoba zgłaszająca reklamację do TU ma prawo skierować wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie czynności. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.


Wypłata świadczenia medycznego – gdzie można uzyskać?


Świadczenia medyczne wykupione w polisie zdrowotnej są udzielane ubezpieczonemu w placówkach Partnera Medycznego, który współpracuje z towarzystwem.
Najpierw jednak towarzystwo powinno przekazać ubezpieczonemu kartę, która uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach współpracujących z ubezpieczycielem.

W InterRisk informacja o adresach placówek medycznych, w których realizowane są świadczenia medyczne dostępna jest pod numerem telefonu wskazanym na karcie identyfikacyjnej oraz na stronie internetowej TU.

W ramach ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych ubezpieczony powinien:
 • skontaktować się z telefoniczną infolinią medyczną,
 • zastosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego Partnera Medycznego
Koszty świadczeń medycznych, o których mowa pokrywane są przez ubezpieczyciela bezpośrednio na konto Partnera Medycznego, który udziela świadczenie.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Polisa zdrowotna daje praktyczną pomoc finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 8 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 40 złotych miesięcznie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Wytyczne polisy zdrowotnej znajdują się w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

2. OWU można pobrać ze strony ubezpieczyciela jeszcze przed zawarciem umowy polisowej

3. Przed zawarciem umowy warto także porównać polisy zdrowotne różnych towarzystw.

4. Bez posiadania wiedzy o terminach i innych technicznych informacjach ubezpieczony ryzykuje brak uzyskania świadczenia
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia