Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
pon.-pt. 900 - 1900 - 22 417 11 40

Porównaj 64 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!
Porównaj ceny

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Średnia ocena: 3.50

Dziękujemy za oddanie głosu.

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy też wyjazdami służbowymi. Dlatego też warto wiedzieć, że NFZ oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
 

    Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
(w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki niej korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

 

Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ?


Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę. 

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:
 • w celach turystycznych;
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
 • w związku z krótką podróżą służbową;
 • w celu podjęcia studiów;
 • pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
Karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.Co należy złożyć i w jakiej formie aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?


Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).
 
Pobierz wniosek
 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Niektóre oddziały NFZ przyjmują też zeskanowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:
 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu. Oddziały NFZ, które przyjmują wnioski przez Internet akceptują zeskanowane dokumenty.
Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?


Na EKUZ znajdują się następujące informacje:
 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
 • numer identyfikacyjny Karty;
 • data ważności Karty.
Są to jedyne dane zawarte na karcie. Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Wygląd kart jest taki sam.


Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?


Osoby ubezpieczone, a więc zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin, a także kobiety w okresie ciąży, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy. EKUZ ważną 2 miesiące będą mogli dostać bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, zaś emeryci mogą dostać ją na 5 lat.


Jak długo czeka się na Kartę EKUZ?


Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę.


Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?


Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Karta natomiast nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić sami.W większości państw europejskich publiczne placówki medyczne pobierają za leczenie pewne opłaty. Dotyczy to cudzoziemców posiadających EKUZ w takim samym stopniu, jak obywateli danego państwa. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z poniesienia pewnych kosztów leczenia.

Osoba, która jest uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada, powinna skontaktować się telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z właściwym oddziałem funduszu. Wówczas zostanie wystawiony certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Następnie fundusz może przesłać taki certyfikat pocztą pod wskazany adres lub w nagłych przypadkach faxem bezpośrednio do szpitala, w którym aktualnie przebywa chory.

W przypadku braku certyfikatu choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.
 
Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Poza tym trzeba pamiętać, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

EKUZ nie wystarczy - porównaj polisy


Samo EKUZ z pewnością nie wystarczy, jeżeli chcemy mieć zapewnioną kompleksową ochronę. Podczas wyjazdu może dojść do wielu nieszczęśliwych sytuacji, w których będziemy musieli skorzystać z usług medycznych. W zależności od danego kraju, posiadając jedynie EKUZ, musimy liczyć się z podstawowymi opłatami za wizyty lekarskie. Dzięki indywidualnemu ubezpieczeniu mamy gwarancję, że opłaty te zostaną pokryte. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia, warto więc zadbać, aby była ona wysoka.

Gdzie można wyrobić EKUZ? 


Poniżej przedstawiamy kilkanaście placówek, w których możliwe jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

 
Oddział NFZ
Adres
Telefon
EKUZ Białystok
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok
tel. (85) 745-95-00
faks (85) 745-95-39
EKUZ Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
EKUZ Gdańsk
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
tel. (58) 321-86-98, 321-86-35
faks (58) 321-85-51
EKUZ Gdynia
Punkt obsługi ubezpieczonych w Gdyni
ul. Śląska 53
81-304 Gdynia
tel. (58) 622-64-68
faks (58) 751-25-16
EKUZ Katowice
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
tel. (32) 735-17-00
EKUZ Kielce
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
tel. (41) 343-03-24, 343-06-14
faks (41) 343-04-90, 362-90-72
EKUZ Koszalin
Delegatura w Koszalinie
ul. Konstytucji 3 Maja 7
75-820 Koszalin
tel. (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60
faks (94) 341-54-22
EKUZ Kraków
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Ciemna 6, ul. Batorego 24 , ul. Racławicka
31- 053 Kraków
tel. (12) 298-81-00
tel. (12) 298-83-00
tel. (12) 298-84-50
EKUZ Lublin
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Szkolna 16
20-124 Lublin
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
EKUZ Łódź
Łódźki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. (42) 194-88, 275-40-30
EKUZ Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. (89) 532-74-14
faks (89) 533-91-74
EKUZ Opole
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
tel. (77) 402-01-00, 402-01-02
EKUZ Poznań
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul.Piekary 14/15
61-823 Poznań
tel/faks: (61) 850 60 00 (61) 850 61 02
EKUZ Rzeszów
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
tel. (017) 860 41 00
faks (017) 860 42 28
EKUZ Szczecin
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin
tel. (91) 425-10-00
faks (91) 425-11-88
EKUZ Toruń
Delegatura w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621
EKUZ Warszawa
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
EKUZ Wrocław
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
tel.(71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
EKUZ Zielona Góra
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
tel. (68) 328-76-00
faks (68) 328-76-57

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Bolek Konewka

2018-03-28 06:21:49

Po co w urzędzie przedkładać legitymację " w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);", skoro petent podaje we wniosku swoje dane. Nie macie w systemie, że jest EMERYTEM! Nie chce się jakiemuś leniowi kliknąć tego w komputerze!? Co za tupet urzędniczy! Czy urzędnik jest w urzędzie tylko po to, aby przesiedzieć osiem godzin? Ruszcie głową od czasu do czasu, a wszystkim będzie lżej...

Joanna

2018-04-16 17:28:41

Mam pytanie mam 26 lat nie pracujenie uczę się obecnie i nie jestem zarejestrowana jako bezrobotna bo mam zamiar jechać zagranicę do legalnej pracy. Jak mogę ubiegać się o taką kartę na wyjazd?? I czy wogole mogę??

Pl uk

2018-05-12 21:09:37

Jesli wyjezdzasz z Polska do Anglo do Pracy to nie Musisz robić w Polsce takiej karty. Tu na miejscu w Uk przy rozpoczęciu legalnej pracy masz pare tygodni na zrobienie ( Number insurance ) czyli nadanie numeru ubezpieczenia i pracodawca od rozpoczęcia twojej pracy będzie odprowadzał automatycznie składki ) A tobie przyjdzie listownie karta z nadanym numerem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powrót do listy
556239
6
1
2
3
0
6

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy