Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj
Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /data/www/ubezpieczeniaonline.pl/public_html/_nowe/_classes/helper.php on line 448
użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny
Znajomość warunków umowy zazwyczaj bywa niewielka. W ubezpieczeniach dochodzi do tego branżowy język. Ale na przykładzie jednego OWU pokazujemy, że regulamin polisy nie jest niczym skomplikowanym.

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Dokument ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polisy. Informacje te dotyczą sumy ubezpieczenia, wypłacanych świadczeń, zasad ich wypłacania, a także wykaz sytuacji, w których nie zostaną one wypłacone.

Co ważne, dokument OWU jest dostępny także przez zakupem polisy. Wystarczy go pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela.


Polisa na życie od A do Z - definicje


Lekturę OWU zaczynamy od definicji, aby wiedzieć, co oznaczają dalsze zapisy w dokumencie. Ponizej wybraliśmy i zestawiliśmy w porządku alfabetycznym te pojęcia, które sprawiają czytający OWU najwięcej problemów.

A jak agent ubezpieczeniowy

osoba, która uczestniczy w procesie zakupu polis na życie, najpierw kontaktuje się z nami telefonicznie, a następnie osobiście; w trakcie spotkania agent chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia, a w szczególności wysokości składki, umów dodatkowych, sum ubezpieczenia, limitów i wyłączeń odpowiedzialności

C jak częstotliwość płacenia składki

pomimo informacji, jakie można przeczytać w internecie, okazać się może, że częstotliwość wskazana w umowie jest inna, niż było zakładane, wówczas należy zwrócić uwagę agentowi i spróbować zmienić częstotliwość na najbardziej oczekiwaną

D jak data rozpoczęcia ochrony

to moment po zakończeniu karencji, czyli chwila, w której zaczyna obowiązywać pełna ochrona, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy karencji, może to być zatem miesiąc czasu, jak i 2 lata

F jak fundator

pojawia się w ubezpieczeniach posagowych na życie, może nim być rodzic, opiekun prawny lub pełnoletnia osoba fizyczna, która deklaruje opłacanie składek na rzecz ubezpieczonego dziecka

G jak gwarantowana suma ubezpieczenia

to nie zawsze suma z opisu ubezpieczenia, często towarzystwa ubezpieczeniowe podają maksymalną sumę ubezpieczenia, jaką ubezpieczony może otrzymać, co jest np. wynikiem sumy zdarzeń – zgon, wypadek samochodowy, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, liczne urazy ciała

I jak indeksacja składki

oznacza podwyższenie składki ubezpieczenia o wskaźnik inflacji, indeksacja możliwa jest w każdą rocznicę umowy polisowej, ubezpieczony dzięki indeksacji zachowa wartość świadczeń w razie zdarzenia objętego zakresem ochrony

K jak karencja

okres, w którym, mimo zawartej umowy, towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie, np. urodzenie dziecka, karencja w zależności od rodzaju zdarzenia może wynosić od 1 do 12 miesięcy

L jak leczenie szpitalne

jedno z rozszerzeń w polisie na życie, świadczenie jest wypłacane za pobyt w szpitalu powyżej ustalonej liczby dni lub za sam fakt hospitalizacji ubezpieczonego – odszkodowanie za każdy dzień pobytu lub w formie jednorazowej wypłaty

N jak następstwa nieszczęśliwych wypadków

odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł

O jak onkopolisa

inne określenie ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania nowotworu, odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo lub w formie comiesięcznej renty na potrzeby wydatków związanych z leczeniem i dojazdami do szpitala oraz na konsultacje medyczne

R jak rozszerzenia

są to dobrowolnie wybrane umowy dodatkowe, które mają zapewnić większą ochronę dla ubezpieczonego, mogą dotyczyć one wypadków samochodowych, poważnego zachorowania, choroby nowotworowej czy narodzin dziecka

S jak składka

obowiązuje za podstawowy zakres ubezpieczenia, a w przypadku zdecydowania się na umowy dodatkowe kwota składki wzrasta

T jak tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

obecna w polisach zawierających następstwa nieszczęśliwych wypadków, towarzystwo informuje z góry o maksymalnym odszkodowaniu za uszkodzenia wskazanej części ciała, odszkodowanie jest możliwe do wyliczenia dopiero po ustaleniu sumy ubezpieczenia

U jak uposażony

to osoba wskazana w umowie upoważniona do otrzymania odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego, w przypadku niewskazania uposażonego, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobom mającym prawo do dziedziczenia po zmarłym.

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!
 

Przykładowe OWU – na co zwrócić uwagę?


Każdy dokument OWU składa się z tych samych elementów. Czasem są one inaczej nazwane lub znajdują się w innym miejscu. Chodzi głównie o:

 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia – w przypadku polisy na życie, przedmiotem jest właśnie życie i zdrowie ubezpieczonego, z kolei zakres dzieli się na podstawę (śmierć) i dodatki (ciężkie zachorowanie pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek i inne);
   
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia – w tym fragmencie wskazany jest czas trwania umowy (może wynosić rok, 5 lat lub więcej w zależności od rodzaju polisy na życie), a także wiek ubezpieczonego w odniesieniu do zakresu podstawowego i do rozszerzeń;
   
 3. Czas trwania odpowiedzialności – w tym miejscu znajduje się również zapis dotyczący postępowania TU w razie niezapłacenia składki w terminie;
   
 4. Suma ubezpieczenia – wskazane są warunki, na jakich możliwe jest podwyższanie sumy ubezpieczenia i związane z tym zasady oceny ryzyka;
   
 5. Składka – towarzystwo opisuje dostępne częstotliwości opłacania składki;
   
 6. Wyłączenia odpowiedzialności – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, ponieważ uznaje, że szkoda zaistniała w wyniku świadomego lub celowego działania ubezpieczonego, najczęściej wyłączenia dotyczą szkód oraz zgonu w wyniku działań pod wpływem alkoholu, przebywania na terenie kraju, w którym toczą się działania wojenne itp.;
   
 7. Umowa polisowa – informacje na temat jej edytowania, rozwiązania, W OWU można również dowiedzieć się jakie dokumenty są wymagane od ubezpieczonego w momencie wystąpienia zdarzenia, czy możliwa jest zmiana zasad umowy na przestrzeni czasu jej trwania, czy możliwość włączenia członka rodziny w zakres ochrony.
 
PAMIĘTAJ!
Treść OWU najczęściej jest bardzo rozbudowana i zawiera kilka lub kilkanaście stron. Zapoznanie się z nimi może być trudne, jednak naprawdę warto poświęcić na to chwilę. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej wyjaśniają bardzo precyzyjnie terminologię, rodzaje zdarzeń objętych ochroną oraz podają tam wiele cennych informacji.


Rozkładamy przykładowe OWU na czynniki pierwsze


Ogólne Warunki Ubezpieczenia to podstawa udzielanej ochrony. Dla ułatwienia zrozumienia polisy towarzystwa często podsuwają swoim klientom skrócone OWU, czyli Kartę Produktu. Wersja skrócona zawiera wszystkie niezbędne informacje ubezpieczenia. Sprawdzamy to na przykładzie MetLife na Życie.

Ubezpieczyciel wskazuje:
 • przedmiot umowy (życie i zdrowie ubezpieczonego),
 • zakres wiekowy (MetLife: dla podstawy przedział 18-71 lat),
 • maksymalny czas trwania ochrony polisowej (MetLife: 75. rok życia ubezpieczonego),
 • długość trwania umowy (MetLife: od 5 do 30 lat),
 • rodzaj umowy (MetLife: indywidualna o charakterze ochronnym).
W dokumencie OWU muszą być jasno sprecyzowane początek i koniec umowy. A także informacja o możliwości kontynuowania czy wznowienia umowy (MetLife: brak kontynuacji i wznowienia).
 
Suma ubezpieczenia to jeden z mniej jasnych fragmentów OWU. W MetLife maksymalne odszkodowanie jest wypłacane w oparciu o kilka zasad:

 1. Ubezpieczający dokonuje wyboru SU, kierując się własnymi potrzebami i możliwościami.
 2. SU jest wskazana w polisie po zawarciu umowy.
 3. Minimalna SU wynosi 50 000 zł.

Ważny jest też  fragment dotyczący składki. W MetLife składka opłacana jest w trybie rocznym lub miesięcznym. Minimalna składka za umowę podstawową i umowy dodatkowe wynosi 50 zł miesięcznie oraz 570 zł rocznie. Chyba że w trakcie trwania umowy dojdzie do:
 • wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej,
 • wygaśnięcia umowy dodatkowej z powodu wieku ubezpieczonego,
 • śmierci ubezpieczonego,
 • automatycznego obniżania składki w umowie dodatkowej Dopasowana Ochrona Życia,
 • podwyższenia składki podstawowej w ramach jej indeksacji.
 
Wyłączenia odpowiedzialności to ważny punkt każdego OWU. To sytuacje, w których nie dostaniemy odszkodowania za zdarzenie (lub nasi bliscy). Wyłączenia dotyczą zarówno zdarzeń w wariancie podstawowym, jak i rozszerzonym. W MeLife na Życie wyłączeniami do podstawy są:
 • śmierć ubezpieczonego na skutek: działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, umyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania.
 • zatajenie informacji – jeżeli okoliczności te pozostają w związku przyczynowym ze zgłoszonym zdarzeniem ubezpieczeniowym,
 • samobójstwo.
 
Obok wyłączeń w OWU pojawia się także karencja, czyli czasowe ograniczenie odpowiedzialności finansowe towarzystwa. W MetLife dotyczy ona 2 przypadków, tj. zatajenia informacji (3 lata od zawarcia umowy) i śmierci samobójczej (2 lata od zawarcia umowy).

Warto też zwrócić na terminy:
 • odstąpienie od umowy (MetLife: 30 dni od daty zawarcia przez osobę fizyczną i 7 dni przez przedsiębiorcę),
 • rozwiązanie umowy (MetLife: w dowolnym momencie),
 • reklamacja (Metlife: niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi, nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji).

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!


Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
To warto wiedzieć
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to regulamin polisy na życie

2. Dokument OWU można pobrać w formie pliku PDF ze strony ubezpieczyciela

3. W dokumencie OWU znajduję się niezbędne informacje o zakresie ochrony i sposobie wypłaty odszkodowania

4. Każdy ubezpieczyciel ma prawo do indywidualnego formułowania zapisów OWU
Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia