Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj

Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 42 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 3 zł dziennie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?
Wypełnij formularz w 2 minuty.
Porównaj ceny

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia wsparcie finansowe w wysokości do nawet 1 000 000 złotych. Kto może skorzystać z takiej polisy? Ile wynosi wysokość składki miesięcznej i czy można ją kupić jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy? Odpowiadamy.

Ubezpieczenie, które zapewni świadczenie, gdy dojdzie do utraty pracy, jest niezwykle ważne, gdy spłacamy wysokie raty kredytowe. Takie zabezpieczenie może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej oraz znalezieniu odpowiedniej pracy. 

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

 

Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy? 

Ubezpieczenie od utraty pracy jest oferowane przez banki podczas podpisywania umowy kredytowej. To forma zabezpieczenia na wypadek sytuacji utraty stałego źródła dochodu i – co za tym idzie – ciągłości finansowej. Polisa od utraty pracy chroni, gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy pomiędzy ubezpieczonym i jego pracodawcą. Zapewnia ochronę również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony jest ubezpieczony, lub prowadzone przez niego ogłosi upadłość.

 

Na czym polega polisa od utraty pracy?

Polisa od utraty pracy zapewnia pomoc na określony czas od wystąpienia trudnej sytuacji finansowej. Zazwyczaj umowa obowiązuje przez 12 miesięcy – w tym czasie ubezpieczona osoba otrzymuje świadczenie (w ratach), z przeznaczeniem na utrzymanie siebie oraz rodziny i spłatę zobowiązań. Może także skupić się na szukaniu nowego miejsca pracy. 

Odszkodowanie w ubezpieczeniu od utraty pracy jest wypłacane po zgłoszeniu u ubezpieczyciela zdarzenia (utraty stosunku pracy lub upadłości przedsiębiorstwa). Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

 • kopia dowodu osobistego,
 • w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę — potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę, 
 • w przypadku przedsiębiorców — potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych od momentu zawarcia polisy oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa ubezpieczonego z CEiDG, 
 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego i/lub prawie do zasiłku dla bezrobotnych. 

Pieniądze są wypłacane najczęściej do 30 dni od zgłoszenia. 

 

Jakie korzyści zapewnia ubezpieczenie od utraty pracy?

Zakup polisy od utraty pracy wiąże się z wieloma zaletami. Korzyści, jakie zapewnia ubezpieczenie, to m.in.: 

 • możliwość uzyskania ciągłości finansowej i utrzymania dotychczasowego poziomu życia mimo utraty pracy lub zawieszenia działalności,
 • możliwość skorzystania z dodatkowych usług w ramach assistance, 
 • możliwość zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub karty kredytowej, 
 • możliwość zakupu produktu w banku od razu podczas podpisywania umowy kredytowej lub pożyczkowej, 
 • niewysoka cena ubezpieczenia, 
 • w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych istnieje opcja rozszerzenia ochrony na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, czasowej niezdolności do pracy lub zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wysoka suma ubezpieczenia.

Natomiast wady ubezpieczenia od utraty pracy to np.: 

 • brak możliwości uzyskania odszkodowania, gdy pracownik sam zakończył stosunek pracy oraz w przypadku pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie, 
 • konieczność zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, 
 • ochrona rozpoczyna się po okresie karencji, 
 • brak możliwości porównania ofert, w przypadku gdy polisa jest kupowana w banku. 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne np. w Nationale-Nederlanden. Polisa na życie „Bezpieczna Pożyczka” ma na celu zabezpieczenie ubezpieczonego oraz jego rodziny na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogłyby zagrozić spłacie zadłużenia, w tym również utraty pracy. Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów ING Banku Śląskiego S.A., natomiast wysokość składki stanowi iloczyn stopy składki podanej w tabeli limitów i opłat oraz kwoty kapitału początkowego pożyczki. Umowę podpisuje się na czas trwania umowy pożyczki.

Z polisy na wypadek utraty pracy oraz utraty zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku mogą też skorzystać klienci banku Santander. Instytucja stworzyła we współpracy z Allianz produkt z sumą ubezpieczenia w wysokości 5 000 złotych, natomiast składka jest stała i wynosi 33 złotych. Co istotne, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy utrata zdolności do pracy wynika z chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub zespołów korzeniowych, choroby alkoholowej, a także ciąży, porodu lub przerwania ciąży.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest dostępne również dla klientów banku PKO. Umowę zawiera się na 48 miesięcy, natomiast składka jest stała i wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu albo salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Poza problemami finansowymi wynikającymi ze zwolnienia polisa chroni także na wypadek poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

Tymczasem klienci banku Millenium mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez TU Europa. Składka w polisie na wypadek utraty pracy jest ustalana na podstawie czasu trwania okresu odpowiedzialności, wysokości sumy ubezpieczenia,  limitów, liczby i wartości poszczególnych świadczeń oraz innych czynników, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (takich jak np. wiek lub stan zdrowia ubezpieczonego). Polisa zapewnia prawo do świadczenia jednorazowego lub wypłacanego w ratach, pod warunkiem przedłożenia dokumentu z urzędu pracy o uzyskaniu statusu bezrobotnego. 
 

Ubezpieczenie od utraty pracy – cena na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TU

Polisa

Składka miesięczna
Nationale-Nederlanden (ING Bank Śląski S.A)

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Pożyczka”

składka zależy od stopy składki podanej w tabeli limitów i opłat oraz kwoty kapitału początkowego pożyczki 
Allianz (Santander)

Ubezpieczenie „Plan B”

33 zł
PKO Ubezpieczenia (PKO Bank Polski)

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

składka dla 48 miesięcy wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu albo salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia
TU Europa (Bank Millenium)

Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka”

składka jest ustalana na podstawie czynników takich jak np.: 

 • czas trwania okresu odpowiedzialności 
 • wysokość sumy ubezpieczenia
 • limity, liczby i wartości poszczególnych świadczeń 

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 19.07.2022 r.

 

Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty pracy?

W OWU każdego ubezpieczenia, w tym również polisy na wypadek utraty pracy, znajduje się zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są to sytuacje, których zaistnienie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy np.: 

 • doszło do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, z winy osoby ubezpieczonej,
 • utrata pracy ma związek z upływem czasu określonego w umowie o pracę, 
 • umowa o pracę była zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która była bliska osobie ubezpieczonej, 
 • w dniu złożenia wniosku ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale w okresie wcześniejszych 6 miesięcy zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu lub pracodawca złożył propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron, lub wydane zostało postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości pracodawcy, 
 • ubezpieczony spodziewa się masowych zwolnień z pracy i chce się zawczasu zabezpieczyć. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zawsze w OWU. 

Polisa na wypadek utraty pracy może zapewniać również dodatkowe świadczenia, np. z tytułu pobytu w szpitalu. W ich przypadku również zostały określone wyłączenia odpowiedzialności, o których trzeba pamiętać. Należą do nich np.: nieszczęśliwy wypadek w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, poddanie się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza, a także pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

Przed wykupieniem polisy z ochroną od utraty pracy warto zapoznać się też z informacjami na temat karencji zawartymi w OWU. Jest to czas po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona i nie przysługuje odszkodowanie. Karencja z tytułu utraty źródła dochodu może wynosić 60 dni (lub więcej). 

 

Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Polisę od utraty pracy można kupić w banku, podczas podpisywania umowy kredytu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy i OWU, czyli Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia. Dokument zawiera informacje na temat: 

 • czasu trwania umowy,
 • karencji, 
 • sposobu zgłaszania roszczeń, 
 • sumy ubezpieczenia,
 • wyłączeń odpowiedzialności, 
 • wysokości składki,
 • zakresu ochrony.

Ubezpieczenie od utraty pracy to nie jedyna forma zabezpieczenia na wypadek trudnych życiowych sytuacji. Dobrym rozwiązaniem okazuje się także klasyczna polisa na życie o szerokim zakresie ochrony. Przed jej zakupem można porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać spośród nich najlepszą. W selekcji pomoże kalkulator ubezpieczeń, który działa online, bez instalacji. Porównywarka polis szybko analizuje propozycje towarzystw ubezpieczeniowych i następnie proponuje warianty odpowiadające potrzebom. Finalnie można wykupić ubezpieczenie szybko i bez przepłacania. 

 

Dla kogo ubezpieczenie od utraty pracy to dobry pomysł?

Polisa od utraty pracy to dobre rozwiązanie dla każdego, kto ma na utrzymaniu rodzinę i bierze kredyt. Zabezpieczenie finansowe przyda się w sytuacji, gdy dojdzie do zwolnienia z pracy lub utraty zdolności do pracy z powodu poważnego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku. Kredyty zaciąga się zwykle na kilkanaście lub nawet kilkudziesięciu lat i nie da się przewidzieć, jak w ciągu tak długiego okresu będzie wyglądać sytuacja finansowa. Ubezpieczenie zapewnia kredytobiorcy bezpieczeństwo, ponieważ otrzymane pieniądze można przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań oraz wszelkich innych wydatków związanych z życiem.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu! 

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować wsparcie finansowe nie tylko osobie ubezpieczonej, lecz także jej bliskim. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu uda się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych na rynku. Jeśli chcesz uniknąć przepłacania i zależy Ci na najlepszych warunkach, skorzystaj z naszego kalkulatora. Porównasz w nim naraz nawet 5 różnych ofert 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym także polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek utraty pracy.

 

 

To warto wiedzieć
1. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza zobowiązania finansowe ubezpieczonego w sytuacji utraty stosunku pracy
 
2. Ochrona od utraty dochodu jest oferowana przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych, jak Aviva, Generali czy TU Europa
 
3. Polisa od utraty pracy może pomóc w sytuacji, gdy ubezpieczony ma do spłaty zobowiązanie – kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny lub pożyczkę
 
4. Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej warto porównać różne oferty, by wybrać tę, która jest najbardziej opłacalna i korzystna
 

FAQ — najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

 1. Czy w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron również można otrzymać świadczenie z ubezpieczenia?

  Nie. Nie każdy przypadek utraty pracy stanowi podstawę do wypłaty świadczenia. W OWU polisy na wypadek utraty pracy znajduje się zapis mówiący o tym, że jeśli do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron, odszkodowanie nie przysługuje.

 2. Czy niezdolność do pracy i utrata pracy to te samo ryzyka w polisie na życie?

  Nie, to dwa zupełnie inne ryzyka. Ochrona na wypadek utraty pracy przewiduje pomoc doraźną, przez określony w umowie czas, np. na okres 12 miesięcy, natomiast ochrona na wypadek niezdolności do pracy ma charakter długotrwały.

 3. W jakim wieku można kupić ubezpieczenie na wypadek utraty pracy?

  Zazwyczaj tego typu produkty mogą wykupić osoby, które są pełnoletnie, ale jeszcze nie ukończyły 65 lat.

 4. Jak sprawdzić warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy?

  Wszystkie warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy zostały zawarte w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tam zawarto informacje na temat składki, sumy ubezpieczenia, karencji oraz wyłączeń odpowiedzialności.

 5. Czy można kupić wyłącznie polisę na wypadek utraty zatrudnienia?

  Tak, to samodzielny produkt, ale oferowany podczas podpisywania umowy kredytowej. Możliwy jest zakup polisy na wypadek utraty zatrudnienia lub rozszerzenie ochrony — wtedy wsparcie finansowe będzie przysługiwać również w innych trudnych sytuacjach, np. po zdiagnozowaniu poważnej choroby.

 6. Czy można kupić polisę na wypadek utraty pracy, jeśli posiada się już inne ubezpieczenie?

  Tak, wykupienie innego ubezpieczenia nie wyklucza możliwości zakupu polisy na wypadek utraty pracy. Wiąże się to z koniecznością opłacania podwójnych składek, ale za to ubezpieczony może liczyć na szerszy zakres ochrony oraz podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w obu umowach.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
4
4
2
4

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia