Chcesz żebyśmy znaleźli dla Ciebie
najtańsze ubezpieczenie?

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 25 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny

Czy można ubezpieczyć mieszkanie i dom na wypadek wojny?

Sprawdź ceny ubezpieczeń nieruchomości.
Porównaj z nami oferty w 2 minuty.
Porównaj ceny
Ubezpieczenie mieszkania od wojny stało się aktualnym tematem ze względu na konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą. Sprawdź, czy możesz wykupić polisę, która zapewni ochronę dla twojego mienia na wypadek działań wojennych.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Czym dokładnie jest wojna dla ubezpieczyciela?

Niestabilna sytuacja polityczna na świecie z pewnością może zmniejszyć poczucie bezpieczeństwa i skłonić do myśli o zapewnieniu sobie finansowej ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego.

Na początek warto dokładnie zrozumieć samą definicję wojny dla ubezpieczyciela. W dokumentach OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) wcale nie tak łatwo ją znaleźć.

Natrafisz na nią w przypadku Generali, który określa działania wojenne, jako objęcie terytorium kraju lub jego części działaniami zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub z wojny domowej.

Patrząc na ten przykład - według Generali mielibyśmy do czynienia z wojną, gdyby Polskę zaatakowały wojska innego kraju, bądź doszłoby do zamieszek z użyciem siły (np. broni) wewnątrz jej granic.

Dokładniejsze objaśnienia samego pojęcia wojny możesz znaleźć w wyłączeniach odpowiedzialności. Wczytując się w te punkty możesz rozeznać się, czy dane ubezpieczenie pokrywa zniszczenia wojenne.

Rozszerzoną definicję znajdziesz przykładowo w OWU polisy „Mieszkaj z mtu24.pl”. Ubezpieczyciel zaznacza tam, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę.

Jak widzisz, pojęcie wojny w przypadku ubezpieczenia ma zatem o wiele szersze znaczenie.


Ubezpieczenie od wojny i terroryzmu – jaka jest różnica?

Wojna a terroryzm to dla ubezpieczyciela dwa różne zdarzenia. Jednak oba z nich mają swoje miejsce na liście wyłączeń odpowiedzialności.

Wracając do przykładu Generali, który podaje najdokładniejsze definicje, terroryzm to: indywidualne lub grupowe działania osób trzecich z użyciem siły, przemocy lub groźby jej użycia, skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych, wywarcia wpływu na rząd dla osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych lub społecznych.

Choć już samo objaśnienie jest długie, warto jednak zwracać uwagę na szczegóły. Generali precyzuje, że wyłączenie odpowiedzialności obejmuje jedynie świadome i dobrowolne uczestnictwo w aktach terroru.

W każdym innym przypadku ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za usługi medyczne oraz za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.


Kiedy ubezpieczenie mieszkania nie działa?

Wojna i akty terroryzmu to tylko jedne ze zdarzeń, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela się kończy. Lista wyłączeń, przy których nie otrzymamy odszkodowania, jest niestety znacznie dłuższa. Warto zapoznać się z nią dokładnie w dokumencie OWU, by wiedzieć, w jakich sytuacjach nie otrzymasz rekompensaty za poniesione szkody. Należą do nich m.in.:

 • każde umyślne wyrządzenie szkody,
 • rażące niedbalstwo,
 • spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń,
 • niewłaściwa konserwacja,
 • zaniedbanie wymaganych prawem przeglądów technicznych,
 • większy remont lub przebudowa lokalu (w przypadku braku polisy dla domu w budowie),
 • szkody górnicze,
 • posiadanie oraz użytkowanie pirotechniki i materiałów wybuchowych,
 • nielegalne posiadanie broni,
 • szkody na określonych rodzajach mienia, np. rękopisach, danych w formie cyfrowej, broni palnej, zbiorach kolekcjonerskich,
 • szkody na mieniu gości,
 • szkody na przedmiotach pożyczonych.

Taka lista jest tworzona oddzielnie przez firmy ubezpieczeniowe, dlatego zanim kupisz ubezpieczenie nieruchomości, warto sprawdzić dokładnie zapisy w konkretnym OWU. Może zdarzyć się tak, że to, co w jednej polisie jest wyłączeniem odpowiedzialności, w innej może zostać zawarte w ochronie ubezpieczeniowej.


Odszkodowanie na wypadek wojny - z jakiej polisy?

Niestety, w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych nie znajdziesz bezpośrednio takiego produktu jak ubezpieczenie mieszkania od wojny. Na próżno szukać również takiego rozszerzenia do polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczyciel standardowo wyklucza ochronę na wypadek szkód powstałych bezpośrednio w wyniku konfliktu zbrojnego czy aktu terrorystycznego. To jedno z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności, jakie znajdziesz w dokumencie OWU każdego ubezpieczyciela.

Dzieje się tak, dlatego że skutki oraz możliwe zniszczenia wojenne są zbyt rozległe i nie sposób w żaden sposób ich przewidzieć. Mówiąc wprost - w przypadku wojny ryzyko ubezpieczeniowe jest zbyt duże.

W przypadku Link4 znajdziesz odniesienie do ograniczenia polisy w tym zakresie już w postanowieniach ogólnych. Dokładnie brzmi to tak: ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, jeżeli powstały na skutek działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny domowej lub niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, aktów terroryzmu i sabotażu.

Mimo że na rynku nie znajdziesz raczej ścisłego ubezpieczenia od wojny, to możesz zapewnić sobie ochronę na wypadek różnych zdarzeń, do których może dojść w kraju objętym wojną.

Sprawdziliśmy, jak będzie to wyglądać w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, samochodu oraz polisy turystycznej i na życie.
Jednak powtórzmy - w każdym przypadku wszystko będzie zależeć od warunków konkretnej polisy, które określa oddzielnie każde towarzystwo ubezpieczeniowe.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Wojna a ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie domu i mieszkania na wypadek wojny jest niejednoznaczne. Z jednej strony, szkody powstałe w efekcie wojny czy aktów terroru, są zawarte w wyłączeniach odpowiedzialności. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy przykładowo w dom uderzy pocisk czy bomba albo zostanie on ostrzelany z karabinu.

Z drugiej jednak strony nie zostajesz całkowicie bez ochrony. Możesz starać się o odszkodowanie, gdy w czasie działań wojennych dojdzie do zdarzeń losowych jak pożar, wybuch, powódź, zalanie, upadek drzew i masztów, trzęsienie ziemi, silny wiatr, lawina czy uderzenie i upadek statku powietrznego (samolotu) na nieruchomość. Dotyczy to tylko zniszczeń, które nie są bezpośrednim wynikiem działań wojennych lub aktów terroryzmu.

W drugim przypadku, czyli aktów terroru, ubezpieczyciel może przyznać rekompensatę, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu. Zaliczają się do tego jednak tylko sytuacje, gdy jesteś przypadkową ofiarą takiego zdarzenia, a w ramach polisy mieszkaniowej wykupiłeś ubezpieczenie NNW.

Wojna a ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu działa bez względu na działania wojenne. Taka polisa dotyczy bezpośrednio odpowiedzialności kierowcy. Zatem OC pokryje szkody, gdy np. potrącisz pieszego, nawet jeśli w kraju wybuchła wojna.

Warto mieć w pamięci, że w niektórych krajach OC może nie wystarczyć. W przypadku wyjazdu, np. do Turcji czy na Ukrainę, musisz mieć przy sobie także Zieloną Kartę. To dokument, który potwierdzi za granicą, że posiadasz aktualne ubezpieczenie OC. Możesz uzyskać je u swojego ubezpieczyciela.

Drugim pojęciem obok OC jest ubezpieczenie AC, przy którym sytuacja znacznie się zmienia. W tym przypadku ochrona nie zadziała, wtedy gdy do szkody dojdzie bezpośrednio z powodu działań wojennych czy aktów terroru. Przykładem jest uszkodzenie samochodu przez odłamek bomby, ostrzał czy kolizja z autem wojskowym jadącym w kolumnie.

Jednak tutaj ponownie nie zostajesz bez niczego. W ramach ubezpieczenia AC dojdzie do wypłaty odszkodowania, gdy w czasie wojny auto zostanie skradzione, zarysowane czy nawet uszkodzone przez wichurę.

Wojna a ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne z pewnością przyda się w przypadku wyjazdów, zwłaszcza tych za granicę.

W ubezpieczeniach turystycznych większą wagę przykłada się zazwyczaj do wydarzeń związanych z aktami terroryzmu, rzadziej z wojną. W ogólnym ujęciu takie polisy mogą pokryć koszty leczenia, hospitalizacji, a nawet transportu do Polski.

Jednak kwestia, czy otrzymasz odszkodowanie za szkodę, powstałą na skutek wojny, zależy głównie od oferty danego ubezpieczyciela, ale również wariantu polisy. Zazwyczaj, by zapewnić sobie pełną ochronę, musisz rozszerzyć zakres ochrony za dodatkową składką. Jednak czasami nawet rozszerzenie nie będzie wystarczające, bo w niektórych krajach ubezpieczenie może nie zadziałać.

Wojna a ubezpieczenie na życie

W ubezpieczeniu na życie działania wojenne i akty terroru to standardowe wyłączenia odpowiedzialności. W związku z tym, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji, gdy w wyniku takich zdarzeń doznasz uszczerbku na zdrowiu. Niestety odszkodowanie nie będzie należeć się nawet, wtedy gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego.

Wyłączenia nie dotyczą jednak sytuacji, w których doszło do śmierci w wyniku niezamierzonego udziału w aktach przemocy, np. obrony w czasie ulicznej bójki. W każdym takim przypadku znaczenie będą miały dokładne okoliczności wydarzenia i zapisy w OWU.

Dla przykładu, Uniqa poniesie odpowiedzialność w przypadku pobytu w szpitalu lub śmierci ubezpieczonego, gdy stało się to wskutek udziału w aktach przemocy w ramach wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej.

Gdzie ubezpieczę mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania możesz wykupić najszybciej i najprościej przez Internet. Wcale nie musisz przeszukiwać stron kilkunastu towarzystw - ich oferty znajdziesz w jednym miejscu, takim jak porównywarka ubezpieczeń nieruchomości: https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-nieruchomosci/ Takie narzędzie umożliwi ci dopasować zakres ochrony do swoich indywidualnych potrzeb.

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

W tym celu wystarczy, że w formularzu podasz kilka informacji o nieruchomości, jak np. metraż, kondygnacja i rok budowy. Za pomocą paru kliknięć będziesz mógł także określić, czy polisa mieszkaniowa ma dotyczyć murów i elementów stałych czy również obejmować ruchomości domowe, a może nawet przedmioty szklane i Home Assistance.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji zobaczysz listę ofert ubezpieczycieli, a przy nich wysokość składki, a także dokumenty OWU do pobrania.

To warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu i mieszkania od wojny:

1. Szkody powstałe w wyniku wojny i aktów terroryzmu to standardowe wyłączenia odpowiedzialności zawierane w dokumencie OWU każdej polisy

2. Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć zniszczeń, do których doszło w czasie trwania wojny, ale nie bezpośrednio na skutek działań zbrojnych

3. Ochrona na wypadek wojny może być zawarta w ubezpieczeniu nieruchomości, samochodu, a także ubezpieczenia turystycznego i na życie

4. Obok wojny i aktów terroru w dokumentach OWU znajdziesz wiele wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania, jak np. szkody wyrządzone umyślnie lub pod wpływem alkoholu
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wojny

 1. Czy w czasie wojny zadziała ubezpieczenie mieszkania?

  Ubezpieczenie mieszkania od wojny zadziała tylko, gdy zniszczenia nie będą bezpośrednim skutkiem działań wojennych, np. wybuchu bomby. Możesz starać się o odszkodowanie, np. w przypadku zalania mieszkania, nawet gdy w danym kraju trwa obecnie wojna.

 2. Od czego jeszcze nie chroni ubezpieczenie mieszkania?

  Polisa mieszkaniowa nie obejmuje szeregu zdarzeń, określonych przez ubezpieczyciela jako wyłączenia odpowiedzialności. Poza działaniami wojennymi należą do nich np. szkody wyrządzone celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa albo zaniedbania wymaganych przeglądów technicznych w mieszkaniu.

 3. Czy można ubezpieczyć mieszkanie od działań wojennych?

  Nie otrzymasz odszkodowania w przypadku bezpośrednich skutków działań wojennych, nawet jeśli wykupisz rozszerzoną polisę mieszkaniową. Jednak takie ubezpieczenie wciąż może chronić cię na wypadek różnych zdarzeń losowych, jak np. pożar i powódź, nawet jeśli dojdzie do nich w czasie trwania konfliktu zbrojnego.

 4. Gdzie ubezpieczyć mieszkanie i dom?

  Ubezpieczenie nieruchomości możesz zakupić w Internecie, np. korzystając z porównywarki ubezpieczeń. Po określeniu parametrów dotyczących nieruchomości, będziesz mógł przejrzeć oferty kilkunastu ubezpieczycieli, takich jak Europa Ubezpieczenia, Inter Polska czy Link4. Przy każdej propozycji będziesz mógł zapoznać się także z warunkami polisy oraz załączonym do niej dokumentem OWU.

Redakcja

Jako specjaliści z zakresu ubezpieczeń przygotowujemy jakościowe treści w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Redakcja Ubezpieczeniaonline.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

4
1
6
5
3
7

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas
ranking

Ranking ubezpieczeń

Dzięki naszemu rankingowi poznasz najlepsze ubezpieczenia na życie.

poradniki

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ
narzędzia

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia